Miniyol Bilişim Anonim Şirketi (“Miniyol”) olarak işbu Onay Formu ile 15 Temmuz 2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 4 Ocak 2020 tarihli, 30998 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilen Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri gereği tarafınıza gönderilecek elektronik iletiler hakkında bilgilendirme bulunmaktayız.

İşbu Onay Formu’nu kabul etmekle Miniyol tarafından gerçekleştirilecek ve Miniyol’a ait internet sitesinde ve benzeri elektronik ortamlarda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla tarafınıza gönderilen tanıtım, pazarlama, kampanya, promosyon, fırsat ve avantajlara ilişkin mesaj ve bilgilendirmelerden haberdar olmayı; işbu faaliyetler kapsamında tarafınızla elektronik posta, kısa mesaj, telefon ve benzeri vasıtalarla iletişime geçilebileceğini, gerektiğinde söz konusu kayıtların ilgili Bakanlık ile paylaşılabileceğini kabul etmektesiniz.

Onay Formu’nun kabul edilmesi, reddetme hakkının kullanılması anına kadar geçerlidir; onay verilmemiş olması Miniyol’un tarafınıza sağlayacağı hizmetleri etkilemeyecektir. Dilediğiniz zaman ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin Miniyol tarafından gönderilen ticari elektronik iletileri almaktan vazgeçebilir, internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak talebinizi Şirketimize iletebilirsiniz.

İşbu Onay Formu, www.miniyol.com adresinde yayımlanan Gizlilik ve Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’nin ayrılmaz bir parçasıdır.


Miniyol Bilişim Anonim Şirketi(“Şirket” veya “Miniyol”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; ziyaretçilerimizin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. Şirket tarafından Ziyaretçi Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklikle uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, karar ve rehberler Şirketimiz tarafından takip edilmekte, Ziyaretçi Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel tutulmaktadır.

1. VERİ SAHİBİ

İşbu Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahipleri, Şirket’in işyerine gelen ziyaretçiler dahilindeki tüm gerçek kişilerdir.

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Miniyol Bilişim Anonim Şirketitarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@miniyol.com.tr e-posta adresi üzerinden Miniyol İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AMAÇLAR, TOPLANMA YÖNTEMLERİ, HUKUKİ SEBEPLER

Miniyol, aşağıda yer alan kişisel verileri Kanun’un 5. maddesinde “kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Şirketimiz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında kişisel veri işlemektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde Şirket tarafından işlenmektedir:

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Ad
 • Soyadı

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukukî yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar, elektronik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.


İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • İş Yeri İsmi/Unvanı
 • Cep Telefon Numarası
 • E-Posta Adresi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukukî yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

 

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar, elektronik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.


Fiziksel Mekan Güvenliği

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Giriş-Çıkış Kayıt Bilgileri
 • Güvenlik Kamerası Kayıt Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • Veri sorumlusunun hukukî yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar ile Güvenlik Kamerası Kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz elektronik formlar ile Güvenlik Kamerası Kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.


İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Çıkış IP
 • Varış IP
 • Log Kayıtları
 • İnternet Sitesi İsmi
 • Tarih/Saat
 • Kullanıcı Trafiği Bilgisi
 • Kullanıcı Deneyim Ölçütlemesi Bilgisi
 • Port Numarası
 • MAC Adresi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz elektronik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Ateş Ölçüm Sonuç Bilgisi

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Açık rıza

 hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriniz ateş ölçüm aleti vasıtasıyla toplanmaktadır.

4.


 
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, şirket-içi denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirket hissedar/ortakları ile, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği belge ve amaçlarla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile, kişisel verilerinizden gerekli olanlar, bilgi teknolojileri hizmeti veren şirketler ile paylaşılmaktadır. 

5. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.miniyol.com/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile veri sahibi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ esas alınmıştır.) ve aynı web adresinde yayınlanan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Miniyol‘a daha önce bildirilen ve Miniyol‘ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Miniyol’a iletmeniz durumunda Miniyol, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Miniyol tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

      Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir.

 

Miniyol Bilişim Anonim Şirketi, yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Ziyaretçi Aydınlatma Metni ile söz konusu değişiklik arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, mevzuat hükümlerinin uygulama alanı bulacağını temin eder.

 

Veri Sorumlusu        : Miniyol Bilişim Anonim Şirketi

Adres                         : Yıldırım Beyazıt Mah.Aşık Veysel Bulvarı Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdare ve Kuluçka 5 No 67/4 İç Kapı No:56 ,

  Melikgazi/Kayseri

Telefon                      : +90 850 304 69 63


MİNİYOL ÜYELİK VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ 

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olar anılacaktır), Miniyol Bilişim Anonim Şirketi (“Miniyol”) ve aşağıda bilgileri verilen internet sitesine üye olmak ve araba kiralama hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler (“Üye” veya “Kullanıcı”) arasında Üye’nin www.miniyol.com internet sitesinde üyelik işlemlerini tamamlayarak üye olmasıyla ve üyelik işleminin Miniyol kayıtlarına geçmesi anında kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

 

Miniyol, kullanıcılarına aracı hizmet sağlayıcı olarak işlettiği www.miniyol.com ve Miniyol Mobil Uygulamaları üzerinden kullanıcıların araç kiralamalarına aracılık rezervasyon hizmeti vermektedir. Hizmet Alan ile Kiraya Veren arasında www.miniyol.com ve Miniyol Mobil Uygulamaları üzerinden “araç kiralama sözleşmesi” kurulmasına ve/veya sözleşme kurulması için rezervasyon yapılmasına aracılık yapan bir aracı hizmet sağlayıcı olup, kiralık araçların kiraya vereni (işleteni) konumundaki (üçüncü parti) çeşitli araç kiralama firmalarına ait araçların listelenmesi, çeşitli kriterlere göre filtrelenmesi ve karşılaştırma yapılması imkânlarını sunmaktadır. Miniyol, araç kiralamanıza aracılık eden bir aracı hizmet sağlayıcı olduğundan söz konusu hizmetin eksiksiz ve kusursuz olması için Hizmet Alan kişilerin internet sitesine üye olması ve site kullanım şartlarına uyması gerekmektedir.

 

Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirleyen bu Sözleşme’de internet sitesi, Üyelerin internete bağlı bilgisayar ve diğer elektronik/mobil cihazları kullanarak www.miniyol.com internet adresine üye olarak araç kiralama hizmetlerine erişebilmesini sağlayan bir internet sitesini ifade etmektedir.

 

Üye bu siteye giriş yapmakla, burada yer alan üyelik şartları ile Sözleşme kurallarını kabul etmiş sayılmaktadır. Ayrıca Üye, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve hükümlerini elektronik ortamda onayladığını, üyelik sürecini tamamladığını, belirtilen internet sitesinde yer alan “Gizlilik ve Çerez Politikası” ve “Aydınlatma Metni”nin işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve eki olduğunu; Miniyol tarafından söz konusu sitede sunulan üyelik hizmetlerine dair beyanlara uygun davranacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

 

1.   TANIMLAR

Araç: Miniyol internet sitesinde kiralama amacıyla 3.kişilerin sağladıkları ilanlardaki bedel karşılığı Üyeler tarafından kiralanabilir araçları,

İnternet Sitesi: Miniyol’un kullanıcılarına hizmet verdiği www.miniyol.com alan adlı web sitesidir.

 

Kullanıcı/Üye: Site’ye üye olarak kaydolan ve hizmet almaya başlayan gerçek ve/veya tüzel kişileri,

 

Hizmet: www.miniyol.com alan adı ve Miniyol Mobil Uygulama üzerinden listelenen üçüncü taraf araç kiralama şirketlerine ait araçların kullanıcılara sergilenmesi, üçüncü taraf araç kiralama şirketleri tarafından belirlenen/değiştirilen/güncellenen fiyat ve nitelikte araçların kullanıcının kiralaması için gerekli iletişim/ödeme teknik altyapısının kurulması, kullanıcının seçtiği aracın kiralanması noktasında kullanıcı ile üçüncü taraf araç kiralama şirketi arasında bir “araç kiralama sözleşmesi” kurulması için aracılık edilmesi ve kullanıcının rezervasyonunun üçüncü taraf araç kiralama şirketine iletilmesinden ibarettir. 

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 

Sözleşme: İşbu Üyelik Şartlarını içeren metni ve bu metnin ayrılmaz parçası olan Gizlilik ve Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’ni,

Site: www.miniyol.com URL üzerinde yer alan internet sitesini,

 

Mobil Uygulamalar: Miniyol internet sitesinde verilen hizmetlerin ve içeriğin tabletlerde ve akıllı telefonlarda çalışacak şekilde hazırlanan ve araç kiralama ilanlarına ulaşılabilen Miniyol uygulamasını, ifade eder.

 

2.   SÖZLEŞMENİN KONUSU HİZMETLER

İşbu sözleşme ile Miniyol, www.miniyol.com alan adında ve Miniyol Mobil Uygulama’da siteye üye olacak ve kullanacak Gerçek ve/veya Tüzel kişi Kullanıcılarına, üçüncü taraf araç kiralama şirketleri tarafından belirlenen fiyat ve nitelikteki araçların kullanıcılara listelenmesine, kullanıcıların diledikleri tarih ve fiyatlarda, diledikleri lokasyonlarda ve diledikleri nitelikte kiralık araç bulabilmesi adına üçüncü parti araç kiralama şirketleri tarafından Miniyol veri tabanına yüklenen verilerin tasnif edilmesine, bu meyanda çeşitli tanıtım ve promosyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine, listelenen çeşitli araçların kullanıcılar tarafından üçüncü parti araç kiralama şirketlerinden kiralanmasına aracılık edilmesine ve aracılık faaliyeti sonucu kira parasının –komisyon bedeli mahsup edildikten sonra- üçüncü taraf araç kiralama şirketine ödenmek üzere Miniyol tarafından Kullanıcıdan tahsil edilmesine ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

 

Miniyol, Site üzerinden seçilen ilanlar kapsamında araç kirala hizmetlerini sunmakta, Kullanıcılara diledikleri araçları kiralama imkânı sunmaktadır. Kullanıcılar kiralamak istedikleri araçların ücretlerini Miniyol’a ödemekle yükümlüdürler. Bu şekilde Miniyol siteye üye olan Kullanıcılarla 3.kişi araç kiralayan taraflar arasında aracılık rolü üstlenmektedir. İlanların internet sitesinde yayımlanması ve Üye Kullanıcılar tarafından hizmetin satın alınması Miniyol’un belirlemiş olduğu şartlar karşılığında Kullanıcı’ya sunulmaktadır. Kullanıcı, seçtiği araç için ödemesi gereken ücreti işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki şartlar dahilinde, zamanında ve peşinen ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Miniyol, internet sitesi içerisinde sunulan ilanlarla ilgili veya sitenin kullanımıyla alakalı diğer herhangi bir hizmetin içeriğini ve şeklini değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir, kendi takdirinde olmak üzere araç kiralama bedeline eklediği komisyonu değiştirebilir.

 

3.   KULLANICININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 

Kullanıcı, siteye üye olmadan önce, işbu Sözleşme’nin şartlarını dikkatli biçimde okuduğunu; 18 (on sekiz) yaşından büyük olduğunu; üyeliğe ilişkin kendisinden istenen bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde kendi özgür iradesi ile talep edildiği doğrultuda doldurarak ve üyelik işlemleri sırasında “onay” kutusunu işaretleyerek, üyelik işlemlerini tamamladığı andan itibaren işbu Sözleşme’nin koşulları ile bağlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye Kullanıcı, Miniyol’un e-ticaret sitesi üzerinde elektronik posta hesabıyla üyelik oluşturarak hizmetlerden yararlanabilir. Daha önce kullanılmış aynı e-posta adresi ile Üye olmak mümkün olmayacaktır.

3.1. KULLANICININ HAKLARI 

Kullanıcı, Site üzerinden sunulan hizmet paketini satın almak suretiyle kaydolurken sağladığı elektronik posta adresine gönderilen ve kendisine Miniyol tarafından oluşturularak paylaşılan kullanıcı adı/şifreyi kullanarak siteye erişebilir. Ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği ölçüde işbu Sözleşme çerçevesinde seçilen araç ilanlarıyla birlikte ilanın sahibi taraflarla araç kiralama sözleşmesi gerçekleştirme hakkına sahiptir. İşbu kullanıcı adı ve şifre ilk internet sitesine kaydolma sürecinin tamamlanmasıyla aktif hale gelecektir. Kullanıcı, site üzerinden hizmet satın almaya ve görev atamaya devam etmek istemesi ve paket kullanım hakkının bitmesi halinde, yeni paket satın alarak aynı kullanıcı adı ve şifre ile siteye erişerek hizmet almaya devam edebilecektir. Şu kadar ki, Miniyol tarafından Kullanıcılara sunulan içeriklere Kullanıcılara belirtilen şekil ve şartlar doğrultusunda kullanım hakkı verilmektedir. Bu hak Kullanıcılara ilgili hizmet içeriğini başkasına satma, paylaşma, yayınlama veya devretme hakkı vermemektedir. Bu kapsamda, Kullanıcılara sunulan hizmetler ilgi sözleşmede yer alan süre ile sınırlı olarak sunulmaktadır. Kullanıcı, Miniyol hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek, istek ve şikayetlerini bildirmek için, bilgi@miniyol.com adresine her zaman elektronik posta gönderebilir veya 0850 304 69 63 No’lu Müşteri Destek Hattına mesai saatleri içerisinde ulaşabilir. 

 

3.2.   KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

İşbu Sözleşme uyarınca Kullanıcı aşağıda sayılanları gerçekleştirmekle yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmektedir:

 • İnternet sitesindeki hizmetleri kullanabilmek için üyelik formunu doldurmayı, geçerli bir elektronik posta adresi sağlamayı,

 • Üyelik aşamasında doğru bilgiler vermeyi, söz konusu bilgilerde bir değişiklik olması halinde Miniyol’u derhal bilgilendirmeyi ve internet sitesi üzerinden bilgilerini güncellemeyi,

 • Kendisine tanımlanan şifre ile siteye giriş sağlandıktan sonra Sözleşme konusu hizmetlerin kendisi tarafından belirlenen şifrenin girilmesi suretiyle kullanılabileceğini, kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu,

 • Belirlemiş olduğu şifrenin gizliliği ve korunması için özen göstermeyi,

 • Kullanıcı adı ve şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan Miniyol’un sorumlu tutulmayacağını,

 • İşbu Sözleşme’ye aykırı olarak, uygunsuz kullanımı engellemeyi ve/veya bu tip kullanımı derhal Miniyol’a bildirmeyi,

 • Miniyol hizmetlerinden faydalanmak için gerekli ve yeterli internet erişimi sağlamayı,

 • Siteye ve uygulamalara erişimi destekleyen bir cihaz kullanmayı,

 • Bağlantılarının güvenliğini sağlamayı ve bu çerçevede gerekli tedbirleri almayı,

 • Hizmet bedelini Miniyol tarafından kabul edilen bir ödeme yöntemi ile ifa etmeyi,

 • İşbu Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikleri takip etmeyi ve ilgi değişikliği kabul etmemesi durumunda üyelikten ayrılmayı,

 • Hesabını üçüncü bir kişiye devretmemeyi ve Kullanıcı sıfatıyla kendisi kullanmayı

 • İşbu Sözleşme’ye aykırı biçimde, internet sitesi içeriğini kopyalamamayı, transfer etmemeyi, görüntülememeyi,

 • Miniyol’a ait fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi,

 • Sunulan içeriğe ait telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır veya diğer mülkiyet hakları gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi,

 • Siteye veya diğer Kullanıcılara zarar verecek virüs, solucan veya benzer zararlı teknolojileri kullanmamayı ve dağıtmamayı,

 • Herhangi bir veri madenciliği, veri toplama ya da çıkarma yöntemi kullanmamayı,

 

Kullanıcı, Miniyol e-ticaret sitesine üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, sahte olmadığını, iş bu bilgilerin sahte ve/veya yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve ziyandan sorumlu olduğunu, Site’nin bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Miniyol e-ticaret sitesinden satın aldığınız araç kiralama rezervasyon aracılık hizmetlerin (www.miniyol.com ve Miniyol iOS/Android mobil uygulamaları) size süresi içerisinde teslim edilebilmesi için üyelik bilgilerinin gerçeğe uygun ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Üyelik bilgilerinin yanlış veya hatalı doldurulması neticesinde teslimatınızın/ifanızın taahhüt edilen süre içerisinde yapılamaması durumunda artık Miniyol herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

Kullanıcı, site üyeliğinin, Kullanıcı bilgilerinin, Kullanıcı şifresinin gizliliği için gerekli tedbirleri alacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklanacak hukuki sorumluluk tamamen Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı şifresinin üçüncü kişilerin eline geçmesi neticesinde üçüncü kişilerin ve/veya Miniyol’un uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararlar Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı’nın bu yükümlülüğünü ihlali sonucu Miniyol’un herhangi bir şekilde üçüncü kişilere tazminat ödemesi veyahut Miniyol aleyhine idari para cezasına hükmedilmesi halinde, uğranan tüm zarar Kullanıcı ’ya rücu edilebilecektir.

 

Kullanıcılar, www.miniyol.com ve Miniyol Mobil Uygulamaları’ndan “araç kiralama talebi/rezervasyon” yaptıklarında; ilgili aracın işleteni/maliki sıfatındaki üçüncü parti araç kiralama şirketi tarafından tanzim edilen Araç Kiralama Sözleşmesi’ne taraf olmuş ve sözleşmeyi okuyup anlayıp kabul etmiş sayılacaklardır. 

 

4.   MİNİYOL’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Miniyol, tamamen kendi takdirinde olmak üzere sitede yer alan bilgileri, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve sitede yer alan gizlilik ilkeleri de dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı, herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sitede ilan ederek ve/veya web sitesinde yayınlayarak önceden bildirmeksizin tek taraflı olarak değiştirebilir. Ayrıca, Miniyol tarafından sayılan hususlara ilişkin yapılan değişiklikler, sitede yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecek, değişiklik yapılmamış olan hükümler aynen yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ayrıca Miniyol, internet sitesine ait alan adını ve sitenin görünümünü, içeriğini her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

Miniyol, herhangi bir zamanda, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni, ilgi hakları ve yükümlülükleri, üçüncü bir tarafa devredebilir veya temlik edebilir, bu şekil bir devir veya temlik durumunda Üye, Miniyol ile iş birliği içinde hareket etmeyi kabul etmiş sayılır.

İşbu Sözleşme kapsamında Miniyol’un internet sitesi içeriğinde hizmet sunuyor olması, Kullanıcıya hizmetleri kullanmasına yarayacak donanım ve/veya yazılım ile beraber sunulduğu veya Kullanıcı’nın sahip olduğu donanım ve/veya yazılımın sunulan hizmetlere uygun şekilde çalışacağı garantisini içerecek şekilde yorumlanamaz. Ayrıca, Kullanıcı’ya ait herhangi bir elektronik/mobil cihazda meydana gelebilecek arıza, kayıp ve diğer zarar ve ziyana ilişkin sorumluluk Miniyol’a ait değildir. Miniyol siteye erişimin ve site içeriğinin güvenli, sürekli, kesintisiz, hatasız olacağını taahhüt etmemektedir. Miniyol, savaş, terör, grev, enerji krizi, elektrik kesintisi, deprem, sel, olağanüstü hâl, sıkıyönetim, siber saldırı, bilgisayar virüsleri, salgın hastalık veya diğer bütün mücbir sebeplerden dolayı hizmetin ve içeriğin tam ve düzgün verilmemesine ilişkin yaşanacak sorunlardan sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Üye’nin giriş için kullandığı elektronik posta adresi ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerden faydalanamaması durumunda Miniyol’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Miniyol sitenin geliştirilmesine ilişkin çalışmalar ve/veya teknik bir arızanın giderilmeye çalışılması sebebi ile siteye erişimi geçici olarak durdurabilir. Miniyol, sitenin geçici bir süre askıya alınmasından dolayı Kullanıcı veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Miniyol, işbu Sözleşme’deki şartlardan bir veya birkaçının Üye ve Kullanıcılar tarafından ihlal edilmesi durumunda herhangi bir ihtar, uyarı ya da bilgi vermeye gerek olmaksızın kullanımı kısıtlamaya ya da herhangi bir zamanda son verme hakkına ve Üyelerin üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

Miniyol, iş bu sözleşme konusu www.miniyol.com isimli alan adının ve Miniyol mobil uygulamalarının sunduğu hizmetin kalitesine zarar vermemek şartı ile farklı bir alan adı ile müşterilerine hizmet vermeye devam edebilir.

Miniyol, www.miniyol.com ve Miniyol mobil uygulamalarında hiçbir surette kendi adına ve hesabına araç kiralama hizmeti sunmamaktadır. Miniyol, üçüncü parti araç kiralama şirketleri tarafından önceden belirtilen ve www.miniyol.com ve Miniyol Mobil Uygulamaları veri tabanlarına yüklenen fiyat, lokasyon, özellik ve modelde araçları, kullanıcıların kiralaması noktasında yalnızca aracılık faaliyeti göstermektedir.

Miniyol, kullanıcıların araç kiralama taleplerini, ilgili aracın işleteni/maliki sıfatındaki üçüncü parti araç kiralama şirketlerine iletmekle; kullanıcıların üçüncü parti araç kiralama şirketine ödemekle yükümlü oldukları kira bedellerini üçüncü parti araç kiralama şirketi hesabına tahsil etmekle yükümlüdür. Miniyol e-ticaret sitesinden satın alacağınız hizmetler “stok” miktarları ile sınırlanmış olabilir. Getirilen sınırlama kiralanacak araç inceleme ve rezervasyon oluşturma sayfasında ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir. Çevrimiçi ürün / hizmet satın almanın kolaylığı ve aynı anda farklı sipariş alma imkânı bulunması sebebi ile ilgili ürün/hizmet tarafınızdan satın alınmadan önce tükenmiş olabilir. İşbu sebeple Miniyol sitede satışa arz edilen her ürünün/hizmetin tarafınızdan satın alınabilmesi garantisini vermemektedir.

Miniyol, verdiği hizmetler gereği 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ikincil mevzuatları ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar Yönetmeliği ve atıf yaptığı durumlarda Kapıdan Satışlar Hakkındaki yönetmelik gereğince satış koşullarını ve haklarınızı belirlemektedir. Satın alma ile ilgili yasal haklarınız ayrıca siteden hizmet alırken “ödeme ekranında” sunulacaktır. Tüketici sıfatı taşımayan alıcılar bakımından 6502 sayılı Kanun hükümleri yerine genel hükümler, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun satış sözleşmesi veya satın alınan hizmetin türüne göre ilgili maddeleri geçerli olacaktır. Ürün seçimi ve devamında satın almak istediğiniz ürün ile ilgili ön bilgilendirme formu tarafınıza elektronik ortamda gönderilmektedir

Miniyol, Site’ye Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler kapsamında 5651 sayılı Kanun anlamında yer sağlayıcı sıfatını haiz olup, Üyeler’in beyan ettiği, yazdığı, kullandığı fikir ve düşünceleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Site’de Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Miniyol ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Miniyol’un, Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracı hizmet sağlayıcı olarak Miniyol, elektronik ticaret sitesinden, üçüncü parti araç kiralama şirketlerinin kiralanmak üzere arz ettiği araçların özelliklerini her zaman tam ve eksiksiz sunmaya gayret etmektedir. Ancak ürünlerin internet üzerinden gösterilmesi için fotoğraf ve ürünlerin ve kullanılan sistemin teknik özellikleri nedeni ile renkleri ve/veya boyutlarında farklılıklar olabilecektir. Araç kiralama aşamalarında gösterilen araç fotoğrafları 3.kişiler tarafından eklenmektedir ve temsili mahiyettir. 

5.   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

Kullanıcı işbu Sözleşme’yi, üye kaydının yapılması sırasında onaylayarak, üye olurken sağlamış olduğu ve Miniyol hizmetlerinden faydalanırken sağlayacağı kişisel bilgilerinin, işbu Sözleşme, Gizlilik ve Çerez Politikası, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Aydınlatma Metni kapsamında; işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına, yedeklenmesine, silinmesine, yurt içinde ve yurt dışında aktarılmasına açıkça rıza göstermektedir. Miniyol, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki sorumluluklarını yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı sağlamış olduğu kişisel bilgilerin güncel, doğru ve tam olduğunu, söz konusu bilgilerde bir değişiklik olması halinde derhal bildireceğini, bu yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi halinde doğacak cezai ve hukuki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Miniyol’ın bu nedenler ile uğrayabileceği bütün zararlardan sorumlu olduğunu, ayrıca bir mahkeme kararı aranmadan, talep edilmesi halinde, peşinen tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Miniyol, bu kapsamda kendisine aktarılan kişisel verileri, elektronik posta, posta veya telefon gibi araçlar ile Kullanıcı’nın sorularına cevap vermek ve yaşanabilecek problemlerin çözmek, sunulan hizmetlerin Kullanıcı’ya ulaştırılabilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amaçları için kullanabilir.

Kullanıcı, Kanun kapsamındaki kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve/veya saklanması ile ilgili taleplerini Kanun’un belirttiği yöntemler ile Miniyol’a iletmelidir. Miniyol, işbu Kanun çerçevesinde iletilen talepleri mümkün olan en kısa zamanda, her ihtimalde otuz günü geçirmeksizin ücretsiz olarak yanıtlayacak ve sonuçlandıracaktır. İletilecek talepler xxxxx@xxxx.com e-posta adresine başvurularını iletebilirler.

Kullanıcı’nın, talebin reddi, cevabı yetersiz bulması veya süresinde cevap alamaması hallerinde, talebin yanıtlanmasından itibaren otuz gün ve her ihtimalde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı saklıdır.

Miniyol’a Üye olurken paylaşılması gereken, elektronik mail adresi, telefon ve/veya cep telefonunuz aracılığı ile 6563 sayılı Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereğince Üye’nin rızasına mukabil tarafınıza pazarlama ve tanıtım amaçlı Ticari Elektronik İleti gönderilebilir. Üye, dilediği zaman bu gönderimlerden ücretsiz olarak çıkarak pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletileri almama hakkına haizdir.

 

Miniyol, kendisine, Üye tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlı elektronik ileti gönderime ilişkin tüm onay kayıtları, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklayacaktır.


6.  
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Miniyol ve miniyol.com sözcük ve şekil markası ile www.miniyol.com ve Miniyol mobil uygulamalarında kullanılan her türlü slogan, tasarım, web site tasarımı, yazılım, alan adı, kod ve sair tanıtıcı/ayırt edici ad ve işaretin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı Miniyol’a aittir. Kullanıcı ve Üyeler bu ve benzeri nitelikteki fikri ve sınai mülkiyet hakkına konu ayırt edici/tanıtıcı ad ve işareti, Miniyol’un önceden iznini almaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz ve sair biçimde ticari etki yaratacak şekilde kullanamaz. Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin ve/veya Miniyol’un fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkını ya da ticari itibarını ihlal edecek şekilde davranması halinde Kullanıcı, Miniyol’un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

 

Miniyol, hizmetlerinin sunulduğu internet sitesine dair tüm fikri mülkiyet haklarını saklı tutmaktadır. Kullanıcı’nın ücret ödeyerek Miniyol hizmetlerini kullanması, Kullanıcı’ya üye olmasıyla birlikte erişebildiği içeriklere ilişkin herhangi bir mülkiyet hakkı kazandırmaz. İnternet sitesindeki ticari markalar, logolar, alan adları ve Miniyol’a veya site içeriğindeki ilanları sağlayan araba kiralayan 3.kişilere aittir. İşbu Sözleşme, Kullanıcılara ve Üyelere Miniyol ve/veya ilanların sahibi olan 3.kişilerin marka özelliklerini kullanma hakkını vermemektedir. Verilen hizmetler kapsamında 3.kişilerin internet sitesine koyduğu ve Miniyol’un site içeriği olarak Kullanıcı’ya sunulan çalışmaların Miniyol’un içeriklerin oluşturulmasına ilişkin kullandığı materyallere ilişkin sözleşmeleri kapsamındaki hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla kullanım hakları Kullanıcı’ya devredilmektedir.

 

İnternet sitesinin münhasır hak sahibi Miniyol’dur. İşbu internet sitesi üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Miniyol’a ait olup Sözleşme şartları da dahil olmak üzere, uygulama ve uygulama uzantılarında mevcut her tür koşul, bilgi ve içeriğin, Kullanıcı’ya önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkı saklıdır. Site içeriğinde bulunan tüm yazılım ürünleri, yazı, makale, fotoğraf, resim, tasarım, belge, animasyon, video ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün ürünlerin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları Miniyol’a aittir. Bu ürün ve içeriklerin hiçbiri, Miniyol’un yazılı izni olmadan kullanılamaz. Bu ürün ve içeriklerin herhangi bir amaçla kopya edilmeleri, tekrar üretilmeleri, habersiz ve izinsiz kullanımları ve dağıtımları yasaktır. Sitede yayımlanan fotoğraflar, video görüntüleri, animasyonlar, yazılar ve diğer yazılı ve görsel materyaller, Miniyol’dan izin alınmadan herhangi bir Platformda, sitede, mobil uygulama veya başka bir mecrada kısmen veya tamamen herhangi bir teknolojik yöntemle yayımlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, içeriğinde ekleme, silme veya diğer herhangi bir değişiklik yapılamaz.

 

7.   HİZMET BEDELİ VE FATURALAMA

Kullanıcı, Üye olabilmek için herhangi bir bedel ödemeyecektir. Araç kiralamak isteyen Üye Kullanıcılar ilanlarda belirtilen ücretleri Miniyol tarafından kabul edilen ödeme yöntemi aracılığı ile peşinen ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt ederler. Ödemenin doğru, eksiksiz ve zamanında yapılmaması durumunda içeriklere erişilemeyecek olup, kiralama işlemi gerçekleşmeyecektir. İşbu sebeple içeriklere erişilememesi halinde, sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Miniyol sitede her bir ilanda belirtilen ücretler üzerinden komisyon olarak bir ücret almaktadır.

Kullanıcı, sitede belirtilen ödeme yöntemi ile hizmet bedelinin Kredi/Banka Kartı’na yansıtılmasını kabul etmektedir. Kullanıcı, Miniyol’un komisyon + kiralama bedelini tahsil etmek amacıyla herhangi bir zamanda değiştirme yetkisi tamamen kendisinde olan belirleyeceği bir ödeme servis sağlayıcısı ile çalışacağını, bu sebeple ödeme hizmetinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan kişisel verilerinin ödeme servis sağlayıcısına aktarılacağını bildiğini ve bu işleme açıkça rıza gösterdiğini ve onay verdiğini, bu aktarım sürecinde yaşanabilecek veri ihlali faaliyetlerinden makul güvenlik önlemlerini alması halinde Miniyol’u sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Miniyol, hizmet bedellerinde veya vergi oranlarında meydana gelen değişiklikleri hizmet bedellerine yansıtabilecektir. Miniyol’un sitede kiralama ücretlerine eklediği komisyonunu değiştirme hakkı saklıdır. Ayrıca kiralama ilanlarındaki ücretleri ilanları koyan 3.kişiler belirlemekte olup bu ücretlerde meydana gelecek değişikliklerde Miniyol hiçbir zarardan, fırsat kaybından sorumlu tutulamayacaktır. 


8.   CAYMA VE FESİH HAKKI

Miniyol, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye, Gizlilik ve Çerez Politikası’na ve/veya yürürlükteki ilgili mevzuata aykırı davranışlarını tespit etmesi halinde süre tanımaksızın Sözleşme’yi derhal feshetme ve Üyeliği sonlandırma hakkına sahiptir. Miniyol, hizmetin sunuluş biçimindeki değişiklikler nedeniyle tek taraflı olarak, kısmen veya tamamen işbu Sözleşme çerçevesinde sağlamış olduğu hizmetleri Kullanıcı’larına sağlamaktan vazgeçebilir. Bu durumda Kullanıcı’ların herhangi bir tazminat isteme hakkı bulunmamakta olup, Miniyol Kullanıcı’nın aykırı davranışı ve ihlali ile neden olduğu maddi, manevi, müspet ve menfi zararlardan doğacak tazminat haklarını saklı tutmaktadır.

Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi üyelik hesabını kapatmak suretiyle veya Miniyol’u bilgilendirerek herhangi bir sebep göstermeksizin istediği herhangi bir zamanda üyeliğini silerek sona erdirebilir.

Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etmesi durumunda Gizlilik ve Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’nde detaylıca belirtilen haklarını, yine ilgi metinlerde belirtilen esaslar çerçevesinde kullanabilmektedir.

9.   UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme Türk Kanunları çerçevesinde yorumlanacak olup, işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklara uygulanacak hukuk, Türk Hukuku’dur.

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değerler dahilinde tüketici işleminin yapıldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici işleminin yapıldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Kullanıcı ile Miniyol arasında gerçekleştirilen işbu hukuki işlemin tüketici işlemi olmaması halinde yukarıdaki madde uygulanmayacak olup uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin yetkili merciinin belirlenmesinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri geçerli olacaktır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Kullanıcı işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

10. YÜRÜRLÜK

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından her hükmü okunarak tamamen anlaşılmıştır. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiş ve taraflardan biri feshedene kadar yürürlükte kalacaktır. Kullanıcı, Sözleşme koşullarını kabul ederek üyeliğini gerçekleştirmesi akabinde koşulların geçersiz olduğunu ve Sözleşme’yi kabul etmediğini iddia edemeyeceğini, Sözleşme koşullarını kabul etmemesi halinde Miniyol’un işbu Sözleşme’yi herhangi bir zamanda feshetme hakkının saklı bulunduğunu bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmü veya hükümlerinin geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz olduğunun tespiti durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

 

 


İnternet sitemizi ziyaretinizle ilgili deneyiminizi iyileştirmek adına çerezler (cookies) kullanmaktayız. Çerezler ile ilgili daha fazla bilgi için Şirketimize ait Gizlilik ve Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

X
Üye Tipi Vergi Daire Vergi No Adres Şirket Unvanı