Miniyol.com

Sözleşmeler ve Politikalar

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Miniyol Bilişim Anonim Şirketi (Şirket veya Miniyol) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere ziyaretçilerimizin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında kanuna uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve kanunda sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.
İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. Şirket tarafından Ziyaretçi Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra kanun veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklikle uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, karar ve rehberler şirketimiz tarafından takip edilmekte olup Ziyaretçi Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel tutulmaktadır.
 

1. VERİ SAHİBİ

İşbu Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahipleri, şirketin iş yerine gelen ziyaretçiler dahilindeki tüm gerçek kişilerdir.
 

2- VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİNİN KİMLİĞİ

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Miniyol Bilişim Anonim Şirketitarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@miniyol.com.tr e-posta adresi üzerinden Miniyol İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.
 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AMAÇLAR, TOPLANMA YÖNTEMLERİ, HUKUKİ SEBEPLER

Miniyol, aşağıda yer alan Kişisel Verileri Kanunu'nun 5. maddesinde “kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Şirketimiz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında kişisel veri işlemektedir.
 
İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde Şirket tarafından işlenmektedir:
 
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Ad
 • Soyadı
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukukî yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 
hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar, elektronik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.
 
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • İş Yeri İsmi/Unvanı
 • Cep Telefon Numarası
 • E-Posta Adresi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukukî yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 
 hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
 
 
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar, elektronik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.
 
Fiziksel Mekan Güvenliği
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Giriş-Çıkış Kayıt Bilgileri
 • Güvenlik Kamerası Kayıt Bilgileri
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 
 • Veri sorumlusunun hukukî yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 
 hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar ile Güvenlik Kamerası Kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz elektronik formlar ile Güvenlik Kamerası Kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.
 
İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Çıkış IP
 • Varış IP
 • Log Kayıtları
 • İnternet Sitesi İsmi
 • Tarih/Saat
 • Kullanıcı Trafiği Bilgisi
 • Kullanıcı Deneyim Ölçütlemesi Bilgisi
 • Port Numarası
 • MAC Adresi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 
hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz elektronik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 
Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Ateş Ölçüm Sonuç Bilgisi
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Açık rıza
 hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriniz ateş ölçüm aleti vasıtasıyla toplanmaktadır.


 

 

 

 

 

 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, şirket-içi denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak şirket hissedar/ortakları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği belge ve amaçlarla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kişisel verilerinizden gerekli olanlar bilgi teknolojileri hizmeti veren şirketler ile paylaşılmaktadır. 

4. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.miniyol.com/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile veri sahibi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ esas alınmıştır.) ve aynı web adresinde yayınlanan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgileri içerecek şekilde başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Miniyol‘a daha önce bildirilen ve Miniyol‘ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Bu durumlarda kimliğinizin teyit edilebilir bir biçimde Miniyol'a bu kanallar aracılığıyla bir talepte bulunursanız, talep niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Miniyol tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 
● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
●Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
●Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
●İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
●Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 
haklarına sahiptir.

 

Miniyol Bilişim Anonim Şirketi, yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Ziyaretçi Aydınlatma Metni ile söz konusu değişiklik arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, mevzuat hükümlerinin uygulama alanı bulacağını temin eder.

 

Veri Sorumlusu        : Miniyol Bilişim Anonim Şirketi

Adres                         : Yıldırım Beyazıt Mah.Aşık Veysel Bulvarı Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdare ve Kuluçka 5 No 67/4 İç Kapı No:56 ,

                Melikgazi/Kayseri

Telefon                      : +90 850 304 69 63

Ticari Elektronik İleti ve Pazarlama Onay Formu

Miniyol Bilişim Anonim Şirketi (Miniyol) olarak İşbu Onay Formu ile 15 Temmuz 2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 4 Ocak 2020 tarihli, 30998 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilen Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri gereği tarafınıza gönderilecek elektronik iletiler hakkında bilgilendirme bulunmaktayız.

İşbu Onay Formu’nu kabul etmekle Miniyol tarafından gerçekleştirilecek ve Miniyol’a ait internet sitesinde ve benzeri elektronik ortamlarda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla tarafınıza gönderilen tanıtım, pazarlama, kampanya, promosyon, fırsat ve avantajlara ilişkin mesaj ve bilgilendirmelerden haberdar olmayı; işbu faaliyetler kapsamında tarafınızla elektronik posta, kısa mesaj, telefon ve benzeri vasıtalarla iletişime geçilebileceğini, gerektiğinde söz konusu kayıtların ilgili Bakanlık ile paylaşılabileceğini kabul etmektesiniz.

Onay Formu’nun kabul edilmesi, reddetme hakkının kullanılması anına kadar geçerlidir; onay verilmemiş olması Miniyol’un tarafınıza sağlayacağı hizmetleri etkilemeyecektir. Dilediğiniz zaman ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin Miniyol tarafından gönderilen ticari elektronik iletileri almaktan vazgeçebilir, internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak talebinizi şirketimize iletebilirsiniz.

 

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Veri Sahibi Başvuru Formu

Miniyol Bilişim Anonim Şirketi (şirket) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) 11. maddesinde belirtilen ve veri sahiplerine tanınan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz. Kanunun 13. maddesi gereğince veri sorumlusu konumundaki iirketimiz, kişisel verilerin işlenme şartları, veri güvenliği ve imha usul ve esaslarına dair www.miniyol.com internet sitesinde Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı yayımlamıştır.
Veri sahibi ilgili kişi olarak, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında kişisel verilerle ilgili taleplerinizi işbu Veri Sahibi Başvuru Formu (“Başvuru Formu”)’nu kullanarak tarafımıza gönderebilirsiniz. 

VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ HAKLARI
Veri sahibi olarak kanunun size tanıdığı haklar aşağıdaki gibi olup, İşbu Başvuru Formu’nda gösterilen başvuru yolunu kullanarak taleplerinizi yazılı biçimde ve Türkçe olarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Başvuru Formu ile aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz:
a)     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)    Kişisel verileriniz işlenmiş ise bunlara ilişkin bilgi talep etme,
c)     Kişisel verilerinizin işlenme amacı ile bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e)     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
f)     Kanun ve mevzuata uygun olarak işlenmiş kişisel verilerin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g)    (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i)      Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.


BAŞVURU YOLU
Kanun’un 11. ve 13. maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatını taşıyan Şirketimize yapılacak olan başvurular, www.miniyol.com adresindeki işbu formun çıktısı alınarak:

 • Islak imzalı dilekçe ile ……. adresine yazılı olarak ya da noter kanalıyla,
Veya
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve veri kayıt sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvk@miniyol.com eposta adresine iletilmek suretiyle yapılacaktır. 
 1. Başvuru Sahibi İlgili Kişi Bilgileri

Başvuru Sahibi

Adı

 

Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Başvuru Sahibi Yabancı ise Pasaport Numarası

 

Yerleşim Yeri/İş Yeri Adresi

 

Telefon ve Faks Numarası

 

Elektronik Posta Adresi

 

 

 1. Başvuru Sahibi İle Şirket Arasındaki İlişki

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, ziyaretçi, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü kişi firma çalışanı, hissedar vb.)

☐ Müşteri                  

☐ Ziyaretçi

☐ İş Ortağı

☐ Hissedar

☐ Eski Çalışan

Çalışılan Yıllar:          

☐ İş Başvurusunda Bulunan/Özgeçmiş Paylaşan Kişi

Tarih:

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı

Çalışılan firma ve pozisyon bilgisi:

☐ Diğer:

 

Şirketimiz nezdinde iletişim kurmuş olduğunuz departman:

 

Konu:

 

 

 1. Talep 

Lütfen başvurunuza ilişkin talebinizi yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER (Varsa başvurunuza ilişkin ek belgeleri aşağıda listeleyiniz)

1-       

2-       

 

 1. Başvuru Cevabı

Lütfen yapmış olduğunuz başvuruya hangi yolla cevap verileceğini seçiniz.

☐ Yerleşim yeri/iş yeri adresime gönderilmesini istiyorum.                       

☐ Elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ Elden teslim almak istiyorum (Vekâletname olmaksızın başkasına adına başvuru cevabı verilmemektedir)

 • Yazılı başvurular, veri sorumlusu Şirketimize ve/veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarihte; diğer yöntemlerle yapılan başvurular, başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarihte yapılmış sayılır.
 • Yapmış olduğunuz başvuruya ilişkin cevap en geç 30 (otuz) gün içinde seçmiş olduğunuz adrese gönderilecektir.
 • Yapmış olduğunuz başvuru cevabını yazılı biçimde talep ettiğiniz takdirde 10 sayfaya kadar başvurunuz ücretsiz sonuçlandırılır. 10 sayfanın üzerindeki cevaplarda ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca belirlenen tarifeye göre aşan her sayfa başına 1 (bir) TL ücret talep edilir. 
Yaptığınız başvuru ile ilgili, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin tespit edilmesi, başvurunuza doğru ve eksiksiz biçimde cevap verilebilmesi adına ek belge talep etme hakkımızın saklı olduğunu bildiririz. Vermiş olduğunuz bilgilerin yanlış, eksik olması veya güncel olmaması sebebiyle doğabilecek hatalardan ve zararlardan dolayı sorumluluk tarafımıza ait değildir.

Başvuran Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                :

Başvuru Tarihi         :

İmza                         :

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

I. Giriş

1.1.Politikanın Amacı

Anayasa’nın “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20. maddesi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve yürürlükte bulunan yönetmelik ve tebliğ hükümleri uyarınca Miniyol Bilişim Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından elde edilen kişisel verilerin işlenmesi, veri sahiplerinin (stajyerler, çalışanlar ve çalışan adayları, müşteriler, potansiyel müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar/ortaklar, şirket yetkilileri, ziyaretçiler, iş ortakları ve diğer üçüncü kişilerin) başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen veri sorumlusunun hukuka uygun olarak veri işleme faaliyetini gerçekleştirmesi, elde edilen kişisel verilerin korunması, saklanması ve gerektiğinde imha edilmesine dair esasların belirlenmesi bu Politika’nın amacını oluşturmaktadır.

1.2. Politikanın Kapsamı

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilginin kişisel veri olarak Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi her türlü işlemin veri işleme faaliyeti olarak kabul edildiğinden hareketle Şirket tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin usul ve esaslarının oluşturulması bu Politika’nın kapsamını belirlemektedir.
 

1.3. Politikanın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

İşbu Politika, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta 6698 sayılı Kanun olmak üzere, Kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun hazırlanmıştır. Şirket tarafından Politika’nın yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve Politika’nın söz konusu değişiklikle uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, karar ve rehberler Şirketimiz tarafından takip edilmekte, Politika ile öngörülen kurallar güncel tutulmaktadır.
 

1.4. Politikanın Yürürlüğü

Politika, Şirket’e ait www.miniyol.com internet sitesinde yayımlanmış olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 


2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

6698 sayılı Kanun’un 12. maddesine göre veri sorumlusu;
●      Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
●      Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
          ●      Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. 
Açıklanan nedenlerle Şirket, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, 3. kişilere aktarılmasını ve açıklanmasını, yetkisiz erişimlerin ve başkaca yollar ile ortaya çıkan güvenlik eksikliklerini önlemek için güvenlik tedbirlerini uygulamaktadır. Alınan idari ve teknik tedbirlere ilişkin açıklamalar VI. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN ALINAN İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER kısmında yer almaktadır.


2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Niteliği gereği hassasiyet arz eden ve 3. kişilerin eline geçmesi halinde veri sahibi kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa uğramasına sebep olabilecek veriler Kanun kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmiştir. Özel nitelikli kişisel veriler, kişinin ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerinden oluşmaktadır. Veri sahibi ilgili kişinin açık rızası olmaksızın özel nitelikli kişisel veriler işlenemez.
Şirket tarafından özel nitelikli kişisel verilerin korunması için gerekli tüm tedbirler alınmakta olup bu tür verilerin olabildiğince elde edilmemesi ve işlenmemesi esastır. 

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

Kanun’un 4. maddesi uyarınca kişisel verileriniz işlenmesinde uygulanacak ilkeler şunlardır:
●      Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma,
●      Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
●      Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
●      İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
          ●      İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.


3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Şirket tarafından elde edilen kişisel veriler, Kanun’da öngörülen istisnalar hariç olmak üzere, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kişisel verileriniz aşağıda gösterilen hallerde açık rıza olmaksızın işlenebilir:
●      Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
●      Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
●      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
●      İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
●      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


3.3. Açık Rıza Alınması Yükümlülüğünün İstisnaları

a)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Veri işleme şartlarından birisi kanunlarda açıkça öngörülmüş olmasıdır. Kişisel verilerin işlenebileceğine dair kanunlarda yer alan hükümler veri işleme şartı oluşturabilmektedir. Böyle bir durumda ilgili kişinin açık rızasının alınması aranmamaktadır.
 
b)    Fiili imkânsızlık
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olunan hallerde ilgili kişinin kişisel verileri açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir.
 
c)    Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması
Veri sahibi kişinin tarafı olduğu bir sözleşmenin kurulması veya sözleşmenin ifası sürecinde veri işlemenin zorunlu bulunması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel verinin işlenmesi gündeme gelebilmektedir.
 
d)    Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi
Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin yerine getirmesi gereken hukuki yükümlülüklerin ifası amacıyla açık rıza alınmaksızın kişisel veriler işlenebilmektedir.
 
e)    İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması
Veri sahibi ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş bulunan kişisel veriler, başka bir deyişle herhangi bir şekilde kamuya açıklanmış olan kişisel veriler açık rıza alınmaksızın işlenebilmektedir. Bu durumda dahi alenileştirilmiş olan kişisel veri amacı dışında kullanıma konu olamaz.
 
f)     Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olan hallerde ilgili kişinin kişisel verilerinin açık rızası olmaksızın da işlenmesi mümkündür.
 
g)    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması
 
Kişisel verilerin işlenmesi veri sorumlusu açısından zorunlu bulunup da veri işleme faaliyeti ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek ise açık rıza alınmaksızın kişisel veriler işlenebilir.
Veri sorumlusunun meşru menfaati, gerçekleştirilecek olan işleme sonucunda elde edeceği çıkara ve faydaya yöneliktir. Veri sorumlusunun elde edeceği fayda; meşru, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğü ile yarışabilecek yeterli düzeyde etkin, belirli ve hâlihazırda mevcut olan bir menfaatine ilişkin olmalıdır. Veri sorumlusunun gerçekleştirdiği güncel aktivitelerle ilişkili ve ona yakın gelecekte fayda sağlayacak bir işlem olması gerekmektedir.


3.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi Kanun’un 6.maddesine tabi olup ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Bu kapsamda yer alan veriler sınırlı sayıda olup yorum yoluyla genişletilemez.
Özelliği gereği özel nitelikli kişisel veriler, öğrenilmesi halinde ilgili kişinin ayrımcılığa ve mağduriyete uğramasına neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir.
 
a)    Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler 
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.
 
b)    Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmektedir.


3.5. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Şirketimizin veri sorumlusu sıfatıyla veya yetkilendirdiği kişilerce, veri sahiplerine bilgilendirme yapılmaktadır. Yapılan bilgilendirmeye dair usul ve esaslar Şirket tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olup bilgilendirme özetle aşağıdaki unsurları içermektedir:
 
●      Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği,
●      Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
●      Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
●      Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
●      Kanun’un 11.maddesinde gösterildiği üzere ilgili kişinin hakları.
 

a)    Veri sorumlusu ve temsilcisinin kimliği

Kanun 10. maddesine göre veri sahiplerinden (müşteriler, çalışan adayları, iş ortakları, tedarikçiler, hissedarlar, şirket yetkilileri, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişiler) elde edilen kişisel veriler veri sorumlusu sıfatıyla Şirket, Miniyol Bilişim Anonim Şirketi tarafından işlenmekte olup ilgili birime ait iletişim kvk@miniyol.com e-posta adresi veya www.miniyol.com adresinden sağlanabilir.

b)    Kişisel verilerin işlenme amaçları

Kişisel verilerin işlenmesi belirli, açık ve meşru amaçlarla gerçekleştirilmekte olup veri sahiplerinin bilgilendirilmesi esasına dayanmaktadır. Elde edilen verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği Politika’nın V. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLEME AMAÇLARI kısmında yer almaktadır.

c)     Kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarılma amaçları

Veri sorumlusunun, veri sahibini aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarılma amaçları açıkça belirtilmelidir. Kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmaksızın 3.kişilere aktarılamamaktadır. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grupları ve aktarılma amaçları IV. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI kısmında gösterilmiştir.

d)    Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kanun’un 5 ve 6. maddesine uygun olarak, kişisel veri işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğinin veri sorumlusu tarafından açıkça belirtilmesi gerekir. Veri toplama yöntemi ve aracılığı, veri sorumlusunca belirlenmektedir. Kişisel verilerin işlenme şartları, yani hukuka uygunluk halleri, Kanunda (m.5-6) sınırlı sayıda sayılmış olup, bu şartlar genişletilememektedir.
Veri sorumlusu Şirket tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin amacının öncelikli olarak açık rıza dışındaki işleme şartlarından birine dayanıp dayanmadığı değerlendirmesi yapılmakta, eğer bu amaç Kanunda belirtilen açık rıza dışındaki şartlardan en az birini karşılamıyorsa, bu durumda veri işleme faaliyetinin devamı için kişinin açık rızasının alınması yoluna gidilmektedir. 


IV.  KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

4.1. Yurt İçi Aktarım

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Ancak:
●      5 inci maddenin ikinci fıkrasında,
●      Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.
Buna göre, kanunlarda açıkça öngörülmesi (1), fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin ya da bir başkasının hayatı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (2), bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (3), veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (4), ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (5), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (6), ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişiye ait kişisel veriler açık rızası alınmaksızın 3.kişilere aktarılabilecektir.
Aynı zamanda, ilgili kişilere ait özel nitelikli kişisel verilerden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde; sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi, bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın 3. kişilere aktarılabilecektir.
Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin aktarıldığı alıcı gruplarına dair bilgiler bu Politika’nın EK 4 – Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları kısmında yer almaktadır.


4.2. Yurt Dışı Aktarım


Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Şu kadar ki, Kanun’un 5. maddenin ikinci fıkrası ile 6. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;
●      Yeterli korumanın bulunması,
●      Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması,
kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.


V. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

Veri sahibi ilgili kişiler tarafından Şirketimize iletilen kişisel verilerin işlenmesinde gözetilen amaçlar şunlardır:
Şirketimizin Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
●      İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
●      Organizasyon ve etkinlik yönetimi
●      Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
●      Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
●      Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
●      Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi
●      Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
●      Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
●      Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini
●      Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
●      Finans ve muhasebe işlerinin takibi
●      İç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi 
●      Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
●      Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
Şirketimizin Ticari Faaliyetlerinin Sürdürülmesi
●      Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
●      İş faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi
faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
●      İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
●      Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
●      Sürdürülebilirliğe ilişkin faaliyetler
●      Şirket sistemlerinin geliştirilmesi
●      Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası
●      Verimlilik analizi yürütülmesi
          ●      Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
Müşteri İlişkileri, Teklif ve Pazarlama Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi 
●      Firma ürün / hizmetlerin bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
●      Müşteri ilişkileri süreçlerinin yönetilmesi
●      Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
●      Pazar araştırması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
●      Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi
●      Talep ve şikayetlerin takibi
          ●      Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikalarının Belirlenmesi ve Yönetimi 
●      Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
●      Çalışan adayların başvuru süreçlerinin yürütülmesi
●      Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
●      Çalışanlar için iş akdi ve mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
●      Çalışanlar için yeni haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
●      Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve yürütülmesi
●      Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi
●      Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
●      Ücret politikasının yürütülmesi
●      Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
●      Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
●      Şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icrası
●      Yetenek, kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
Şirketimizin Hukuki, Ticari ve Fiziksel Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
●      Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
●      Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
●      Denetim / Etik faaliyetlerin yürütülmesi
●      Erişim yetkilerinin yürütülmesi
●      Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
●      Fiziksel mekan güvenliği temini
●      Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
●      Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
●      Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
●      Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
●      Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
         ●      Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 Yukarıda yer alan işleme amaçları çerçevesinde Şirket tarafından kişisel verileriniz kategorize edilmiş olup Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir. İşlenen kişisel verilerin kategorizasyonu işbu Politika’nın EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri kısmında gösterilmiştir.

VI. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN ALINAN İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER 

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve kişisel verilere erişilmesinin önlenmesi için Şirket tarafından idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
Kişisel veri güvenliğinin sağlanması için Şirket tarafından işlenen tüm kişisel verilerin neler olduğunun, bu verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin gerçekleşme olasılığının belirlenmesi yoluna gidilmekte; bu riskler belirlenirken kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığı (1), mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik seviyesi gerektirdiği (2), güvenlik ihlali halinde ilgili kişi bakımından ortaya çıkabilecek zararın niteliği ve niceliği (3) dikkate alınmaktadır.
Bu risklerin tanımlanması ve önceliğinin belirlenmesinden sonra; söz konusu risklerin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik kontrol ve çözüm alternatifleri; maliyet, uygulanabilirlik ve yararlılık ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmeli, gerekli teknik ve idari tedbirler planlanarak uygulamaya konulmaktadır.

6.1. İdari Tedbirler

Kişisel veri güvenliğini zedeleyecek saldırılar ile siber güvenliğe ilişkin, çalışanların sınırlı bilgileri olsa dahi ilk müdahaleyi yapmaları, kişisel veri güvenliğinin sağlanması konusunda büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle veri sorumlusu sıfatıyla iç organizasyonumuzdaki farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Çalışanların, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmaması ve paylaşılmaması gibi konular hakkında gerekli eğitimin verilmesi, çalışanlara yönelik farkındalık çalışmaları yapılması ve güvenlik risklerinin belirlenebildiği bir ortam oluşturulması; veri sorumlusu nezdinde çalışan herkesin hangi konumda çalıştığına bakılmaksızın kişisel veri güvenliğine ilişkin rol ve sorumlulukları, görev tanımlarında belirlenmesi ve çalışanların bu konudaki rol ve sorumluluğunun farkında olması sağlanmaktadır. 
Öte yandan çalışanların işe alınma süreçlerinin bir parçası olarak gizlilik anlaşmaları imzalanmakta, çalışanların güvenlik politika ve prosedürlerine uymaması durumunda devreye girecek bir disiplin süreci yürütülmektedir.
Kişisel veri güvenliğine ilişkin uygulanan politika ve prosedürlerde herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliğin çalışanlara bildirilmesi ve açıklanması amacıyla eğitimler yapılarak veri güvenliği ve güvenliğe ilişkin tehditler hakkındaki bilgilendirmeler güncel tutulmaktadır.
Kişisel veriler Kanun’un 4.maddesi (b) ve (d) bentleri uyarınca gerektiğinde doğru ve güncel olmalı, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelidir. Bu kapsamda işlenen veriler, veri işleme faaliyetinde gözetilmesi gereken ilke ve kurallara uygun olarak işlenmekte, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin saklama süreleri bu Politika’nın VIII. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI kısmında gösterilmiştir.
Aşağıda yer alan tabloda veri güvenliğinin sağlanması adına alınmakta olan idari önlemlerin özeti verilmiştir:
 
İdari Tedbirler
Kişisel Veri İşleme Envanterinin Hazırlanması
Kurumsal Politikalar (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama ve İmha vb.)
Sözleşmeler (Veri Sorumlusu-Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu-Veri İşleyen Arasında) 
Gizlilik Taahhütnameleri
Kurum İçi Periyodik ve/veya Rastgele Denetimler
Risk Analizleri
İş Sözleşmesi, Disiplin Yönetmeliği (Kanuna Uygun Hükümler İlave Edilmesi)
Kurumsal İletişim (Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri, İtibar Yönetimi vb.)
Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri (Bilgi Güvenliği ve Kanun)
Kişisel Veri Güvenliği Politika Ve Prosedürleri
Kişisel Veri Güvenliği Sorunlarının Hızlı Bir Şekilde Raporlanması
Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi Yapılması
Çalışanlar İçin Veri Güvenliği Hükümleri İçeren Disiplin Düzenlemeleri Oluşturulması
Kişisel Veriler Mümkün Olduğunca Azaltılmaktadır
Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama Ve İmha Konularında Kurumsal Politikalar Hazırlanması Ve Uygulanması
Görev Değişikliği Olan Veya İşten Ayrılan Çalışanların Bu Alandaki Yetkileri Kaldırılması
İmzalanan Sözleşmeler Veri Güvenliği Hükümlerine Yer Verilmesi
Mevcut Risk Ve Tehditlerin Belirlenmesi
Kurum İçi Periyodik Ve/Veya Rastgele Denetimler Yapılmakta Ve Yaptırılmaktadır
Özel Nitelikli Kişisel Veri Güvenliğine Yönelik Protokol Ve Prosedürler Belirlenmiş Ve Uygulanması
Veri İşleyen Hizmet Sağlayıcılarının, Veri Güvenliği Konusunda Farkındalığı Sağlanması           

 6.2. Teknik Tedbirler

Kişisel veri içeren bilgi teknoloji sistemlerimin internet üzerinden 3.kişilerin yetkisiz erişim ve tehditlerine karşı korunması amacıyla alınan tedbirler arasından güvenlik duvarı ve ağ geçitleri kullanılmaktadır. Kullanılan güvenlik duvarı ile bilgi ağına gerçekleşen ihlallerin durdurulması sağlanmakta, ağ geçidi ile çalışanların kişisel veri güvenliği bakımından tehdit teşkil eden internet siteleri veya online platformlara erişimlerinin kısıtlanması sağlanmaktadır.
Ayrıca yazılım ve donanımların düzgün biçimde çalışması ve sistemler için alınan güvenlik tedbirlerinin yeterli olup olmadığına ilişkin düzenli kontroller sağlanmaktadır. Kişisel veri içeren sistemlere erişim sınırlandırılmış olup bu kapsamda çalışanlara yapmakta oldukları iş ve görevler ile yetki ve sorumlulukları için gerekli olduğu ölçüde erişim yetkisi tanınmakta, kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle ilgili sistemlere erişim sağlanmaktadır. Söz konusu şifreler oluşturulurken kişisel bilgilerle ilişkili ve kolay tahmin edilecek rakam ya da harf dizilerinden mümkün olduğunca kaçınılmaktadır.
Veri sorumlusu organizasyonu içinde erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturulmakta, kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için ayrıca, bilgi sistem ağını düzenli olarak tarayan ve tehlikeleri tespit eden antivirüs, antispam gibi ürünler kullanılmaktadır. 
Veri güvenliğinin sağlanması adına kişisel veri içeren kağıt ortamındaki evraklar ile sunucular, yedekleme cihazları, CD, DVD, USB ve benzer diğer saklama cihazlarının yalnızca yetkili personelin erişimine açık tutulması ve bu konuda fiziksel güvenliğin artırılması için gerekli önlemler alınmaktadır.
Aşağıda yer alan tabloda veri güvenliğinin sağlanması adına alınmakta olan idari önlemlerin özeti verilmiştir:
 
Teknik Tedbirler
Yetki Matrisi
Yetki Kontrol
Kullanıcı Hesap Yönetimi
Ağ Güvenliği
Uygulama Güvenliği
Şifreleme
Veri Kaybı Önleme Yazılımları
Yedekleme
Güvenlik Duvarları
Güncel Anti-Virüs Sistemleri
Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme
Anahtar Yönetimi

 VII. BİNA, TESİS GİRİŞLERİ İLE BİNA VE TESİS İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETİ

7.1. Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyeti

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında Şirket binası, çalışma yerleri, müştemilatı, otopark ve çevresinde güvenliğin sağlanması, Şirket’in ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerin korunması amacıyla kamera ile izleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Kamera ile izleme faaliyeti Kanun ile uyumlu olarak yürütülmekte olup, gerek Kanun’da gerekse de işbu Politika’da sayılan veri işleme şartları kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

7.2. Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi

Şirket binaları ve tesislerine giriş çıkışların kontrolü ve takibi, güvenliği sağlanması amacıyla Şirketimize ziyarette bulunan misafirlere ait kimlik bilgileri kişisel veri işleme faaliyetine konu edilmektedir. İşbu faaliyet kapsamında işlenen kişisel veriler yalnızca misafirlerin giriş ve çıkışlarının yapılması amacıyla sınırlı olarak gerçekleştirilmekte olup ilgili kişisel veriler elektronik veya fiziksel ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.


VIII. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

8.1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Şirketimiz nezdinde tutulan kişisel verileriniz, veri işleme faaliyetinin gerekli olduğu süre kadar muhafaza edilmekte; kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıkması halinde, bu yükümlülüğün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha süresi içinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı azami 6 ay ile sınırlı tutulmuştur.
Şirketimiz, kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde Kanun’un 4.maddesinde gösterilen genel ilkeler ile 12.maddesinde gösterilen teknik ve idari tedbirlere uygun hareket etmektedir.
Tarafımızca kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine dair bütün işlemler kayıt altına alınmakta olup kanuni yükümlülük gereğince en az 3 yıl süreyle muhafaza edilmektedir.
Verilerin saklanması ve imhasına ilişkin Şirket tarafından görevlendirilen kişisel veriler uzmanı personel, kişisel verilerin saklanması ve imhası politikasının yürütülmesi ve gözetiminden sorumlu kişidir.

8.2. Kişisel Verileri Silme, Yok Etme ve Anonimleştirme Yükümlülüğü

Şirket tarafından işlenmiş kişisel veriler, Kanun’un 7.maddesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından hazırlanan 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde re’sen veya ilgili veri sahibinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

a)    Kişisel verilerin silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

b)    Kişisel verilerin yok edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

c)    Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Kişisel verileriniz anonim hale getirilmek üzere Şirketimiz tarafından gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmakla birlikte kişisel veri saklama ve imha politikamıza uygun yöntemler uygulanarak anonim hale getirilir.

8.3. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Teknikleri

Şirketimiz tarafından işlenmiş kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi teknikleri aşağıda gösterilmiş olup, işlenen kişisel verinin niteliğine göre tekniklerden hangisinin uygulanacağı değişiklik gösterebilmektedir.
Bunun için öncelikle silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemine konu teşkil eden kişisel verilerin belirlenmesi (1), erişim yetki ve kontrol matrisi ya da benzer bir sistem kullanarak her bir kişisel veri için ilgili kullanıcıların tespit edilmesi (2), ilgili kullanıcıların erişim, geri getirme, tekrar kullanma gibi yetkilerinin ve yöntemlerinin tespit edilmesi (3), ilgili kullanıcıların kişisel veriler kapsamındaki erişim, geri getirme, tekrar kullanma yetki ve yöntemlerinin kapatılması ve ortadan kaldırılması (4) gerekmektedir.
Kişisel verilerin silinmesinde izlenen yol şu şekildedir:
●      Bulut veya uygulama türü çözümlerde silme komutu verme,
●      Kağıt ortamında bulunan verilerde karartma, kesilme veya görünemez hale getirme,
●      Taşınabilir medyada bulunan verilerde uygun yazılımlar kullanarak silme işlemi.
Kişisel verilerin yok edilmesinde izlenen yol şu şekildedir:
●      Optik medya ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi suretiyle fiziksel yok etme, 
●      Kağıt veya elektronik ortamda yapılan diğer yok etme işlemleri.


IX. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

9.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kanun gereğince, veri sahibi sıfatıyla:
●      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
●      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
●      Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
●      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
●      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
●      7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
●      Eksik veya yanlış işleme halinde bunların düzeltilmesi ile verilerin silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
●      İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
         ●      Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

9.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

İlgili kişi veri sahibi tarafından Kanun’un uygulanması ile ilgili talepler, kvk@miniyol.com mail adresine veya ….adresine yazılı biçimde Şirket’e iletilmelidir. Başvuru taleplerinde Şirket tarafından internet sitesinde yayımlanan “Veri Sahibi Başvuru Formu” kullanılması gerekmektedir. 

9.3. Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi

Başvuru talebinin niteliğine göre en kısa sürede Şirket tarafından sonuçlandırılmaktadır. Bu süre 30 günü aşamaz. Şu kadar ki, işlemin herhangi bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilir.

EK – 1: Tanımlar

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,
Doğrudan tanımlayıcılar: Tek başlarına, ilişki içinde oldukları kişiyi doğrudan açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları,
Dolaylı tanımlayıcılar: Diğer tanımlayıcılar ile bir araya gelerek ilişki içinde oldukları kişiyi açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları,
İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, 
İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri,
İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
Karartma: Kişisel verilerin bütününün, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde üstlerinin çizilmesi, boyanması ve buzlanması gibi işlemleri,
Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi
ifade eder.
 EK – 2: Kişisel Veri Sahipleri
Veri Sahibi Kategorileri
Açıklama
Çalışan 
Şirket bünyesinde çalışan kişileri ifade etmektedir.
Çalışan Adayı
Şirket’e özgeçmiş göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.
Stajyer
Şirket bünyesinde eğitimini aldığı mesleği, meslek bilgisini artırmak için uygulamalı olarak kullanan kişileri ifade etmektedir.
Müşteri
Şirket’in sunduğu hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade etmektedir.
Potansiyel Müşteri 
Şirket’in sunduğu hizmetleri kullanma ilgisini gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişileri ifade etmektedir.
Tedarikçi
Kendisinden hizmet tedarik edilen gerçek kişiler ile tüzel kişi çalışanları ifade etmektedir.
Hissedarlar/ Ortaklar
Şirket’in en az bir hissesine sahip bireyleri ifade etmektedir.
Şirket Yetkilisi
Şirket’in yetkilendirdiği konularda şirket adına faaliyet gösteren yetkili kişileri ifade etmektedir.
Ziyaretçi
İşyeri ve internet sitesini ziyaret eden 3. kişileri ifade etmektedir.
İş Ortakları
Hizmet gelişimi ve diğer her türlü ticari faaliyeti yürütmek üzere kendisi iş ve işlemler yapılan gerçek kişiler ile tüzel kişi çalışanlarını ifade etmektedir.
 
EK – 3: Kişisel Veri Kategorileri 
Kimlik Bilgisi
 
Gerçek kişilere ait kimlik bilgisi verileri. Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler (Örneğin TCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri no., ad-soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği)
 
İletişim Bilgisi
 
Şirketimiz tarafından kendisi ile iletişim kurulmasına yönelik kullanılan bilgiler (Örneğin telefon numarası, e-mail adresi, yerleşim yeri adresi)
 
Özlük Bilgisi
 
Şirket tedarikçileri, iş ortakları çalışanlarından elde edilen özlük haklarına ilişkin kişisel verileri (Mevzuat uyarınca özlük bilgisine dahil olan bilgiler)
 
Hukuki İşlem ve
Uyumluluk Bilgisi
 
Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile diğer hukuki işlemler ve alacakların takibi amacıyla işlenen veriler (Örneğin mahkeme kararında veya idari merci kararında yer alan veriler)
 
Müşteri Bilgisi
 
Şirketimiz müşterilerinden elde edilen veriler (Örneğin müşteri numarası, sektör ve meslek bilgisi vb. gibi)
 
Müşteri İşlem Bilgisi
 
Şirketimiz müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler (Örneğin sipariş talebi, talimat bilgisi vb. gibi)
 
Fiziksel Mekan
Güvenlik Bilgisi
 
Şirket yerleşkelerine giriş ve çıkışlar ile fiziksel mekan içerisinde kalış sırasında toplanan kişisel verileri (Örneğin ziyaretçi bilgisi, kamera kayıtları vb. gibi)
 
İşlem Güvenliği Bilgisi
 
Şirketimiz bilgi güvenliğinin sağlanması, idari, hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla işlenen kişisel veriler (Örneğin müşteri ve sipariş bilgisinin eşleştirilmesi)
 
Finansal Varlıklara İlişkin Bilgiler
 
Şirket ile arasında hukuki ilişki kurulan kişisel veri sahibinin finansal bilgisini gösteren her türlü belge ve kayıt bilgisi (Örneğin veri sahibinin cari hesabı, diğer borç-alacak bakiyeleri ile hesap ve kart bilgileri)
 
Çalışan Adayı Bilgisi
 
Ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, imza, medeni durum, adres, telefon, gsm, önemli hastalık bilgisi, sağlık durumu, acil durumlarda aranacak kişi, acil durumlarda aranacak telefon, sahip olduğu sertifika bilgisi, öğrenim durumu bilgileri, yabancı dil durumu bilgisi, mesleki deneyim bilgisi, referans bilgisi, iletilen özgeçmiş içerisinde yer alan bilgiler, iş görüşmesi notları verileri
 
Çalışan Bilgisi
 
Çalışanlarımızdan elde edilen yeterlilik belgelerine ilişkin veriler (Örneğin eğitim sertifikası bilgisi, sertifika adı, eğitim sertifikasının alındığı kurum, eğitim yeri, katılım sağlanan eğitim / seminer adı, sertifika tarihi, fakülte/bölümü, öğrenim görülen kurumun adı, öğrenim görülen şehir, öğrenimin bitiş tarihi, öğrenim düzeyi, öğrenim görülen kurumun türü, çalıştığı bölüm, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı şehir, çalıştığı ülke, firmanın faaliyet gösterdiği alan, kurumda çalışılan alan, kurumda çalışmaya başladığı tarih vb. gibi)
 
 
Çalışan İşlem Bilgisi
 
Çalışanlarımızın yürüttüğü faaliyet sebebiyle Şirket nezdinde tutulan her türlü işleme ilişkin kişisel veriler (Örneğin Şirket harcama giderleri bilgisi, yurtdışı seyahat bilgisi, e-posta yazışmaları, işe giriş-çıkış kayıtları, toplantı katılım bilgisi vb. gibi)
 
Çalışan Performans
ve Kariyer Gelişim
Bilgisi
 
Çalışan performans değerlendirmesi ve kariyer gelişim sürecinin yönetimi kapsamında işlenen kişisel veriler (Örneğin hizmet içi eğitimler, performans değerlendirme raporları vb. gibi)
 
Aile Durumuna İlişkin Veriler
 
Çalışan ve müşterilerin aile durumuna ilişkin bilgiler
 
Pazarlama Bilgisi
 
Şirketimiz tarafından kişilere yönelik pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilecek, Şirketin ürün ve hizmetlerinin pazarlanması amacına hizmet eden her türlü kişisel veri (Pazarlama amacıyla kullanılmak üzere toplanan kişinin alışkanlıkları, hedefleme bilgileri, çerez kayıtları vb. gibi)
 
Görsel ve İşitsel Veri
 
Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar (Örneğin fotoğraf, kamera ve ses kayıtları vb. gibi)
 
Denetim ve Teftiş
Bilgisi
 
Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ile Şirket politikalarının uyumluluğu kapsamında işlenen veriler (Örneğin teftiş raporları, ilgili görüşme kayıtları vb. gibi)
 
Talep/Şikayet
Yönetimi Bilgisi
 
Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin yönetimi ve değerlendirilmesine süreci kapsamında işlenen kişisel veriler 
 
Özel Nitelikli Kişisel
Veri
 
Sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler
 
 
EK – 4: Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Aktarılan Kişi/Birim

Kapsam

Aktarılma Amacı

Hissedarlar

Şirket hissedarları

Şirket-hissedarlar arasında yapılan bilgi akışının yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin aktarılması.

İş ortakları

Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetler kapsamında iş ortaklığı kurulan taraflar

İş ortağı kimselerle yapılan faaliyetin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin aktarılması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Şirket arasında hukuki ilişkiler

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının Şirketimizden talep ettiği bilgi ve belgelerin paylaşılması/aktarılması amacıyla sınırlı olarak

Tedarikçiler

Şirket ticari faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla kendisinden hizmet temin edilen taraflar

Tedarikçi kimselerden alınan hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin aktarılması

Gizlilik & Çerez Politikası

Miniyol olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve özel hayatın gizliliğine önem veriyoruz. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın düzenleme amacı www.miniyol.com internet sitesini ziyaretiniz sırasında sizlerden toplanan kişisel veriler ile sitemizde kullandığımız çerezlere ilişkin bilgilendirmede bulunmaktır.

1. Çerez Nedir?

Ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından tarayıcılardaki kullanıcılar ile cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan küçük metin dosyaları çerezleri oluşturmaktadır. 
Miniyol Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi (Şirket) olarak, şirketimize ait www.miniyol.com internet sitesine gerçekleştireceğiniz ziyaret ile tarafımıza bu adres üzerinden iletişim formu gönderilmesi işlemleri kapsamında ziyaretçilerimizin deneyimlerini geliştirmek adına çerez, piksel ve benzeri teknolojilerden yararlanmaktayız. Bu bakımdan, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) olmak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından zaman zaman yayımlanan bilumum yönetmelik, tebliğ ve kararlara uygun biçimde çerez kullanımı gerçekleştirilmektedir.
Şirket olarak her zaman işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nı değiştirmeye, düzenlemeye, yenilerini eklemeye, çıkartmaya ilişkin yetkilerimiz saklıdır. Şirketimiz tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ileKişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne www.miniyol.com adresinden her zaman ulaşabilirsiniz.
 

2. Çerezlerin Kullanım Amacı

İnternet sitemizi ziyaret eden kullanıcılardan çerezler aracılığıyla temin ettiğimiz verileri aşağıdaki amaçlar için kullanmaktayız:
 • İnternet sitesinin işlevselliğini arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • Mevcut internet sitesini iyileştirmek ve site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 • İnternet sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak,
 • İnternet sitesinin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu ve analizini yapmak, internet sitesi üzerinde performans artırımına gitmek, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması,
 • İşlevselliği arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak, internet sitesi üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak,
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek suretiyle ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfalar üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.
 

3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, ürün veya hizmetlerimizin satışı veya sunulması kapsamında Şirketimiz ile temas etmeniz halinde elektronik ortamda internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımız, e-posta; fiziki ortamda kargo/posta, faks, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler kanalları vasıtasıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması ile Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplere ve ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması doğrultusunda açık rızanıza ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır.
Kullanıcılarımız isteklerine bağlı olarak sistemimizden kayıtlarını sildirebilirler. Sitemiz içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunmaktadır. www.miniyol.com adlı web sitemiz, diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir.
İnternet sitemize yaptığınız ziyaretiniz sırasında Şirketimiz tarafından çerezler yoluyla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5 ve 6. maddelerine uygun biçimde işlenebilecektir.
 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşbu Çerez ve Gizlilik Politikası kapsamında, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak ve ilgili mevzuata uygun biçimde, yurt içinde veya yurt dışında bulunan iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, grup şirketleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer özel kişilere aktarabiliriz:

 • İş ortaklarımız: Sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın hizmetine sunulmak üzere ilginizi çekebilecek hizmetlerin duyurulmasını sağlamak amacıyla yapılan paylaşımlar. (Şu kadar ki, iş ortağımız 3. kişilere şahsen sağladığınız bilgiler, ilgili iş ortağı şirket veya kişinin gizlilik politikası hükümlerine tabi olacaktır)
 • Tedarikçilerimiz: Hizmetler ile müşteri memnuniyetini geliştirmek, e-posta gönderimi, veri analizi ve benzeri işlemler dahilinde ticari faaliyetimiz gereği bağlantılı çalıştığımız tedarikçiler ile yapılan paylaşımlar.
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları: Şirketimizin, sizin veya başka üçüncü tarafların hakları, çıkarları, gizliliği veya güvenliğini korumak, taleplere yanıt vermek amacıyla kanunlar ya da yasal sürecin izin verdiği veya gerektirdiği takdirde, emniyet yetkililerine, devlet kurumları ya da kamu kurumlarına, düzenleyici makamlara ve/veya bilgilerinizi almak için uygun yasal yetki veya gerekçeye sahip olan diğer kişilerle ile yapılan paylaşımlar.
 • Üçüncü kişiler: Pazarlama tercihlerinize bağlı olarak, kişisel verilerinizi kendi ticari amaçları için ücret amacıyla seçilen üçüncü taraflara lisansla verilmesi, satılması ya da bunlarla başka bir şekilde paylaşılması amaçlarıyla sınırlı olarak yapılan paylaşımlar. 
 
5. Sitemizde Kullanılan Çerezler
Çerezler web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, web sitesini analiz etmek ve performansını arttırmak, web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak ve kişiselleştirmesi hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek için kullanılabilmektedir.
 • Zorunlu Çerezler
Hedeflenen bir fonksiyonun çalışması için asgari bulunması gereken çerezlere zorunlu çerezler denilmektedir. Web sitemizin doğru bir biçimde çalışmasını sağlamak üzere güvenlik amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerez türleri, site performansı açısından gerekli olup ziyaretçilerimizin onayına tabi değildir. 
 • Performans ve Analiz Çerezleri
Sitemizin kullanımında performans analizi yaparak müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri daha iyi hale getirmekteyiz. Ziyaretçilerimizin, sitemiz üzerinde en çok görüntülediği sayfaları, sitemizin gereği gibi çalışıp çalışmadığının tespiti performans ve analiz çerezleri ile yapılmaktadır.
 • İşlevselliğe Dair Çerezler
Sitemiz üzerinde ziyaretçilerimizin yapmış olduğu tercihler ile seçimlerin anımsatılması ile site üzerindeki hizmetlerin kişiselleştirilmesi sağlanmaktadır. Sitede kullanılan metinlerin font boyutu ile dil seçeneklerinin hatırlanması işlevsellik çerezleri ile sağlanmaktadır.
 • Reklam Çerezleri
Sitemizde hizmet tanıtımında bulunmak üzere reklam çerezleri kullanılmaktadır. Sayfalarımızda yer alan reklamlara yapılan tıklamaları, ilginizi çeken reklamların yönlendirdiği internet sitelerindeki hizmetlerin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bilgilerin takibini sağlamak amacıyla yürütülen reklam çerezleri bu kapsamdadır.
 • Sosyal Medya Çerezleri
İnternet sitemiz üzerinde sosyal medya hesapları kullanılarak bağlantı kurulması, oturum açılması ve diğer iletişim formlarında sosyal medya hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması amacıyla sosyal medya çerezleri kullanılmaktadır. Ziyaretçilere yönelik kişiselleştirilmiş reklam içeriklerinin oluşturulması amacıyla Facebook hesabı bilgilerinin kullanılması bu kapsamdadır.


6. Çerezlerin Kullanımı ve Kontrolü

Web sitemizi görüntülediğiniz tarayıcı ayarlarını değiştirerek tercihlerinizi kişiselleştirme hakkına sahipsiniz. Eğer kullandığınız tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarlarınız üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylece, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullandığınız tarayıcıya göre değişmekte olup genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşabilirsiniz. Çerezlere ilişkin tercihleriniz, web sitemize erişim sağladığınız her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilmektedir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı Çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
Kullanıcılarımız isteklerine bağlı olarak sistemimizden kayıtlarını sildirebilirler. Sitemiz içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunmaktadır. www.miniyol.com adlı web sitemiz, diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir.


7. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Metni

Miniyol olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve özel hayatın gizliliğine önem veriyoruz. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın düzenleme amacı www.miniyol.com internet sitesini ziyaretiniz sırasında sizlerden toplanan kişisel veriler ile sitemizde kullandığımız çerezlere ilişkin bilgilendirmede bulunmaktır.

1. Çerez Nedir?

Ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından tarayıcılardaki kullanıcılar ile cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan küçük metin dosyaları çerezleri oluşturmaktadır.  
Miniyol Bilişim Anonim Şirketi (Şirket) olarak, şirketimize ait www.miniyol.com internet sitesine gerçekleştireceğiniz ziyaret ile tarafımıza bu adres üzerinden iletişim formu gönderilmesi işlemleri kapsamında ziyaretçilerimizin deneyimlerini geliştirmek adına çerez, piksel ve benzeri teknolojilerden yararlanmaktayız. Bu bakımdan, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) olmak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından zaman zaman yayımlanan bilumum yönetmelik, tebliğ ve kararlara uygun biçimde çerez kullanımı gerçekleştirilmektedir.
Şirket olarak her zaman işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nı değiştirmeye, düzenlemeye, yenilerini eklemeye, çıkartmaya ilişkin yetkilerimiz saklıdır. Şirketimiz tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne www.miniyol.com adresinden her zaman ulaşabilirsiniz.


2. Çerezlerin Kullanım Amacı

İnternet sitemizi ziyaret eden kullanıcılardan çerezler aracılığıyla temin ettiğimiz verileri aşağıdaki amaçlar için kullanmaktayız:
İnternet sitesinin işlevselliğini arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
Mevcut internet sitesini iyileştirmek ve site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
İnternet sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak,
İnternet sitesinin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu ve analizini yapmak, internet sitesi üzerinde performans artırımına gitmek, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması,
İşlevselliği arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak, internet sitesi üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak,
Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek suretiyle ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfalar üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, ürün veya hizmetlerimizin satışı veya sunulması kapsamında Şirketimiz ile temas etmeniz halinde elektronik ortamda internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımız, e-posta; fiziki ortamda kargo/posta, faks, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler kanalları vasıtasıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması ile Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplere ve ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması doğrultusunda açık rızanıza ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır.
Kullanıcılarımız isteklerine bağlı olarak sistemimizden kayıtlarını sildirebilirler. Sitemiz içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunmaktadır. www.miniyol.com adlı web sitemiz, diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir.
İnternet sitemize yaptığınız ziyaretiniz sırasında Şirketimiz tarafından çerezler yoluyla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5 ve 6. maddelerine uygun biçimde işlenebilecektir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşbu Çerez ve Gizlilik Politikası kapsamında, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak ve ilgili mevzuata uygun biçimde, yurt içinde veya yurt dışında bulunan iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, grup şirketleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer özel kişilere aktarabiliriz:
İş ortaklarımız: Sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın hizmetine sunulmak üzere ilginizi çekebilecek hizmetlerin duyurulmasını sağlamak amacıyla yapılan paylaşımlar. (Şu kadar ki, iş ortağımız 3. kişilere şahsen sağladığınız bilgiler, ilgili iş ortağı şirket veya kişinin gizlilik politikası hükümlerine tabi olacaktır)
Tedarikçilerimiz: Hizmetler ile müşteri memnuniyetini geliştirmek, e-posta gönderimi, veri analizi ve benzeri işlemler dahilinde ticari faaliyetimiz gereği bağlantılı çalıştığımız tedarikçiler ile yapılan paylaşımlar.
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları: Şirketimizin, sizin veya başka üçüncü tarafların hakları, çıkarları, gizliliği veya güvenliğini korumak, taleplere yanıt vermek amacıyla kanunlar ya da yasal sürecin izin verdiği veya gerektirdiği takdirde, emniyet yetkililerine, devlet kurumları ya da kamu kurumlarına, düzenleyici makamlara ve/veya bilgilerinizi almak için uygun yasal yetki veya gerekçeye sahip olan diğer kişilerle ile yapılan paylaşımlar.
Üçüncü kişiler: Pazarlama tercihlerinize bağlı olarak, kişisel verilerinizi kendi ticari amaçları için ücret amacıyla seçilen üçüncü taraflara lisansla verilmesi, satılması ya da bunlarla başka bir şekilde paylaşılması amaçlarıyla sınırlı olarak yapılan paylaşımlar. 

5. Sitemizde Kullanılan Çerezler

Çerezler web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, web sitesini analiz etmek ve performansını arttırmak, web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak ve kişiselleştirmesi hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek için kullanılabilmektedir.

Zorunlu Çerezler

Hedeflenen bir fonksiyonun çalışması için asgari bulunması gereken çerezlere zorunlu çerezler denilmektedir. Web sitemizin doğru bir biçimde çalışmasını sağlamak üzere güvenlik amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerez türleri, site performansı açısından gerekli olup ziyaretçilerimizin onayına tabi değildir. 

Performans ve Analiz Çerezleri

Sitemizin kullanımında performans analizi yaparak müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri daha iyi hale getirmekteyiz. Ziyaretçilerimizin, sitemiz üzerinde en çok görüntülediği sayfaları, sitemizin gereği gibi çalışıp çalışmadığının tespiti performans ve analiz çerezleri ile yapılmaktadır.

İşlevselliğe Dair Çerezler

Sitemiz üzerinde ziyaretçilerimizin yapmış olduğu tercihler ile seçimlerin anımsatılması ile site üzerindeki hizmetlerin kişiselleştirilmesi sağlanmaktadır. Sitede kullanılan metinlerin font boyutu ile dil seçeneklerinin hatırlanması işlevsellik çerezleri ile sağlanmaktadır.

Reklam Çerezleri

Sitemizde hizmet tanıtımında bulunmak üzere reklam çerezleri kullanılmaktadır. Sayfalarımızda yer alan reklamlara yapılan tıklamaları, ilginizi çeken reklamların yönlendirdiği internet sitelerindeki hizmetlerin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bilgilerin takibini sağlamak amacıyla yürütülen reklam çerezleri bu kapsamdadır.

Sosyal Medya Çerezleri

İnternet sitemiz üzerinde sosyal medya hesapları kullanılarak bağlantı kurulması, oturum açılması ve diğer iletişim formlarında sosyal medya hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması amacıyla sosyal medya çerezleri kullanılmaktadır. Ziyaretçilere yönelik kişiselleştirilmiş reklam içeriklerinin oluşturulması amacıyla Facebook hesabı bilgilerinin kullanılması bu kapsamdadır.

6. Çerezlerin Kullanımı ve Kontrolü

Web sitemizi görüntülediğiniz tarayıcı ayarlarını değiştirerek tercihlerinizi kişiselleştirme hakkına sahipsiniz. Eğer kullandığınız tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarlarınız üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylece, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullandığınız tarayıcıya göre değişmekte olup genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşabilirsiniz. Çerezlere ilişkin tercihleriniz, web sitemize erişim sağladığınız her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilmektedir.
Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız.
Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı Çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
Kullanıcılarımız isteklerine bağlı olarak sistemimizden kayıtlarını sildirebilirler. Sitemiz içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunmaktadır. www.miniyol.com adlı web sitemiz, diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir.

7. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Miniyol Bilişim Anonim Şirketi (Şirket)  tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; müşterilerimizin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında kanuna uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.
İşbu Açık Rıza Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır.  Şirket tarafından Müşteri Açık Rıza Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve Müşteri Açık Rıza Metni’nin söz konusu değişiklikle uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, karar ve rehberler Şirketimiz tarafından takip edilmekte, Müşteri Açık Rıza Metni ile öngörülen kurallar güncel tutulmaktadır.

 1. VERİ SAHİBİ

İşbu Açık Rıza Metni kapsamındaki veri sahipleri, Şirket Müşterileri dahilindeki tüm gerçek kişilerdir.

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Miniyol Bilişim Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@miniyol.com e-posta adresi üzerinden Miniyol İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Miniyol, ödeme altyapısı ve kiralama sonrası destek hizmeti verilmesi amacıyla ödeme ekranında yer alan kart bilgilerini içeren (ad-soyad, kart numarası, son kullanma tarihi, güvenlik kodu) verileri Kanun’un 5. maddesinde “kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde işbu açık rızanız dahilinde kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesi faaliyetleriyle sınırlı olarak iş ortakları ile, Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için Sigorta Şirketleri dahil üçüncü kişilerden ödeme yöntemleri başta olmak üzere ödeme altyapısı ve kiralama sonrası destek hizmeti tedariki kapsamında destek alınması amacıyla sınırlı olarak tedarikçiler ve çözüm ortakları ile, ilgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizin ticari ve idari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin oluşturulması, şirket-içi ve şirket-dışı denetim ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirket hissedar/ortakları ile; bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketler ile paylaşılmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerin tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; hizmet sonrası müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin yürütülmesi, ödeme altyapısı ve kiralama sonrası destek hizmeti verilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinden yararlanılması ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla yurt dışında bulunan arşiv firmaları ya da bulut hizmeti sağlayıcıları ile, ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, açık rızanızın alınması doğrultusunda tarafımızca elektronik ortamda Şirketçe sunulan hizmetlerin mevzuata uygun olarak eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, Miniyol tarafından farklı kanallarla ve aşağıda açıklanan hukuki sebeplere dayanarak elektronik ortamda yukarıda sıralanan amaç doğrultusunda doldurmuş olduğunuz kart bilgilerini ödeme ekranı vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenebilmektedir.
Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “sözleşmenin kurulması veya ifası”, “meşru menfaat”, “hukuki yükümlülük”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebepleri kapsamında toplanmaktadır.
 • Kanun’un 5/1 hükmünde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak Miniyol; açık rızanız ile Şirket’e ilettiğiniz kişisel verilerinizi Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak işleyebilecektir.
 • Kanun’un 5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz başta Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatın açıkça izin verdiği hallerde işlenebilecektir.
Kanun’un 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; ticari ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tedarik zincirinin sağlanması, sözleşmenin karşılıklı ifası amaçlarıyla işlenebilecektir.
Kanun’un 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak Miniyol kişisel verilerinizi bilgi talep eden diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işleyebilecektir.
Kanun’un 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak Miniyol, kişisel verilerinizi olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, hizmet akdinin uygulanabilmesi, tarafların yükümlülüklerine uyup uymadığının denetlenebilmesi amaçlarıyla işleyebilecektir.
Kanun’un 5/2 (f) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayalı olarak Miniyol kişisel verilerinizi şirketin güncel durumuna hakim olabilmek amacıyla içinde kişisel verilerin de bulunduğu bir takım bilgileri ölçülü ve gerekli güvenlik önlemlerini almak, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerini geliştirmek ve uygulamak ve sair meşru amaçlarla işleyebilecektir.

7. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.miniyol.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile veri sahibi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ esas alınmıştır.) ve aynı web adresinde yayınlanan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Miniyol’a daha önce bildirilen ve Miniyol’un sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Miniyol’a iletmeniz durumunda Miniyol, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Miniyol tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
●      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
●      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
●      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
●      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
●      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
●      Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
●      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
●      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
Miniyol Bilişim Anonim Şirketi, yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Müşteri Açık Rıza Metni ile söz konusu değişiklik arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, mevzuat hükümlerinin uygulama alanı bulacağını temin eder.

Veri Sorumlusu  : Miniyol Bilişim Anonim Şirketi

Adres                : Yıldırım Beyazıt Mah.Aşık Veysel Bulvarı Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdare ve Kuluçka 5 No 67/4 İç Kapı No:56 Melikgazi/Kayseri

Telefon              : 0850 304 69 63

 

Arac Kiralama Sözleşmesi

MİNİYOL BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıda bilgileri verilen Miniyol Bilişim Anonim Şirketi (“Miniyol”) ile Kullanıcı arasında hüküm ve sonuçlarını ifade edecektir.

Miniyol ve Kullanıcı tek tek “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Unvan Miniyol Bilişim Anonim Şirketi
Mersis No 0621097282400001
Adres Yıldırım Beyazıt Mah. Aşık Veysel Bulvarı EÜ TGB İdare ve Kuluçka    Mer. 5 No: 67/4 Melikgazi / Kayseri
Telefon 0850 304 69 63
E-mail bilgi@miniyol.com

 

KULLANICI BİLGİLERİ

Unvan/Adı-Soyadı                         
Adres                         
Telefon                         
E-mail                            

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme, Miniyol’un Kullanıcı’ya internet sitesi üzerinden aracılık yaparak, elektronik ortamda verilen 3.kişilerin koyduğu araç kiralama ilanlarını aşağıda belirtilen nitelik, fiyat ve detaylar üzerinden ulaştırdığı hizmetleri konu edinmekte olup 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Bu Hizmet Sözleşmesi ayrıca, Miniyol hizmetlerinden yararlanacak olan bütün Kullanıcılar ve Kiralayanlarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar araç kiralama fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Miniyol aracı konumuyla 3.kişilerin sahip oldukları ilanlardaki fiyatları değiştirme talepleri üzerine fiyatları değiştirmektedir. İlan sahibi üçüncü kişilerin internet sitesinde herhangi bir zamanda hizmet bedellerinde değişiklik yapma ve bunu Miniyol’a bildirme hakları saklıdır. Kullanıcı’nın hizmet bedelinde meydana gelen değişikliği kabul etmemesi halinde Sözleşme’yi fesih hakkı saklıdır. Bu süre içerisinde fesih bildiriminde bulunulmaması halinde yeni uygulanacak hizmet ve kiralama bedeli kabul edilmiş sayılacaktır.

3. TANIMLAR

Site: miniyol.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan İos/Android mobil uygulamalar, mobil/masaüstü web siteleridir.

Kullanıcı(lar): miniyol.com’a çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen, hizmet satın alan ve rezervasyon yapan tüm gerçek ve tüzel kişi(ler).

Link(ler): Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar).

İçerik(ler): Site ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

Araçlar: miniyol.com’da bulunan ve Kullanıcıların, ilan koyan 3.kişilerden kiralayabildikleri arabaları ifade eder.

Kiralayan: Miniyol’un internet sitesinde araçlarını Kullanıcılara kiralamak gayesiyle ilan açan ve Kullanıcılarla araç kiralama sözleşmesi gerçekleştiren tarafı ifade eder.

Üye: Sitedeki hizmetlerden yararlanabilmek için Sitede talep edilen kişisel verileri girerek ve Üyelik Sözleşmesini kabul ederek kayıt yaptıran Kullanıcıları ifade eder.

Araç Kira Bedeli: Kiralayanlar tarafından internet sitesine konulan ilanlara göre, Kiralayanlar tarafından belirlenen araç kiralama ücretini ifade eder.

Miniyol Komisyonu: Miniyol tarafından verilen internet sitesi ve platform hizmeti karşılığında araç kira bedelleri üzerine eklenen ve Miniyol tarafından alınan aracılık ücretini ifade eder.

4. HİZMET BİLGİLERİ VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiş bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. Maddesinin kapsamında Miniyol, oluşturduğu sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle Kiralayan adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmektedir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre, sigorta, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin sunulmasında ve gerekli bilgilerin sağlanmasında satıcı ve sağlayıcılar, tüketiciye karşı doğrudan sorumludur. Bu doğrultuda, Miniyol sadece yapılan işlemleri Sitesinde tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.

Kullanıcılar miniyol.com Sitesine üye olarak olarak 3.kişiler tarafından Miniyol’da yayımlanan ilanlara bakarak 3.kişilerle araç kirası sözleşmesi gerçekleştirebilirler.  Miniyol burada aracı olarak hizmet vermekte hem ilanların bulunup sergileneceği hem de Kullanıcıların üye olarak ilanlara bakıp sözleşme gerçekleştirebilecekleri bir Site hizmeti vermektedir. Miniyol kesinlikle kendisi araç kiralama hizmeti vermemektedir.  Miniyol’un internet Sitesinde bulunan araç kira ilanlarındaki ücretler ve ücret kuralları tamamen ilanların sahibi olan Kiralayanlar tarafından belirlenmektedir. Bu çerçevede yapılacak kiralama işlemleri için ilgili Kiralayanlar tarafından uygulanan Araç Kira Bedeli ve üstüne eklenmiş Miniyol Komisyonu, araç kiralamak isteyen Kullanıcılardan tahsil edilmektedir.

Seçilen ve kiralanan araç kapsamında ödenecek bedel Kullanıcı tarafından peşin olarak ödenecek olup, bu ödeme Miniyol tarafından belirlenen ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilecektir. Miniyol hizmet karşılığı araç kira bedeline eklenen komisyon ücretini aldıktan sonra kira bedelini Kiralayan’a iletecektir.

Söz konusu araç kirası ödemesi, işbu Sözleşme’nin imza edilmesiyle muaccel hale gelir ve sözleşme bedeli derhal ödenir.

Miniyol daha sonradan tek taraflı olarak vereceği ve Kullanıcıları hemen bilgilendireceği bir kararla sunmuş olduğu tüm içerik ve hizmetleri ayrıca ücretlendirme, komisyon, reklam, sponsorluk gibi kalemler üzerinden gelir elde etme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcılar bu kararların sonunda üyeliklerini derhal sona erdirebilecek veya devam ettirebileceklerdir.

5. GENEL HÜKÜMLER

Kullanıcı www.miniyol.com internet Sitesinde yer alan ve hizmete konu bütün Site içeriği, ilanlar, reklamlar dijital pazarlama içeriği, kapsamı, satış fiyatı ve ödeme yöntemi ve fatura teslimine ilişkin ön bilgileri okuduğunu, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı 3. maddede gösterilen hizmet bedelini, Taraflarca kararlaştırılan ödeme yöntemi ile Miniyol’nun hesabına yapacak, Kullanıcı tarafından sağlanan fatura içeriğine dair bilgiler ile faturalama ve diğer hususlara dair teslimat adresinin doğru olmasından doğan sorumluluk Kullanıcı’ye ait olacaktır.

Miniyol, kendisinden beklenen hizmeti, Üyelerin, Kullanıcıların ve Kiralayanların Siteden ve hizmetlerden belirtilen biçimde yararlanabilmeleri için çalışacağını, gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, basiretli bir tacir gibi davranmayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı tarafından seçilen araç kiralama ilanı seçilip ödeme gerçekleştiği an, Kullanıcı sağlamış olduğu bilgiler ve e-posta adresi üzerinden kendisine gönderilecek fatura bilgileriyle beraber Kiralayanla bir araç kira sözleşmesi gerçekleşmiş olacaktır. Kullanıcı, Miniyol Sitesi ve uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen araç kira sözleşmeleri sonucunda kiralanan aracın kendisine iletilmesi ve ulaştırılması konusunda Miniyol’un sorumlu olmadığını ve Miniyol’un aracı olarak Site ve uygulama platformu hizmeti sağladığını kabul etmektedir. Kiralayanlar ve Kullanıcı arasında oluşabilecek her türlü uyuşmazlık, zarar, tazminat istemi, kiralanan araçların durumu, kullanılabilirliği ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcılar ve Kiralayanlar arasındaki problemlerden Miniyol sorumlu olmayacaktır.

İnternet Sitesi’ndeki ilanlarda araçlar hakkında bulunan fotoğraf, özellik gibi bilgiler tamamen ilanın sahibi Kiralayan tarafından sağlanmakta olup, temsili niteliktedir. Kullanıcı bu durumu okumuş anlamış ve kabul etmiştir.

Aynı şekilde Miniyol, Kullanıcı’ye hizmet verirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, ilgili maddelerde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, bu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. Miniyol, Sözleşme konusu İnternet Sitesi ve uygulama hizmetilerini tam, eksiksiz ve niteliklere uygun sağlanmasından sorumludur.

Kullanıcı, Miniyol’nun hizmetlerinden faydalanırken ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, ilgili maddelerde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, bu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. Ayrıca Kullanıcı, kullanılan hizmet içeriği ve içeriğe erişim ile ilgili herhangi bir problemin yaşanması halinde veya hizmet ile ilgili diğer şikayet ve taleplerini bilgi@miniyol.com elektronik posta adresine mail yoluyla veya mesai saatleri içerisinde 0850 304 69 63 numaralı Miniyol Çağrı Merkezi’ni arayarak iletebilir.

Miniyol, hizmetlere ilişkin olarak Kullanıcı’den gelen yazılı talimatların sonucunda Kullanıcı’nin aleyhine oluşabilecek bir durum öngörmesi halinde, tehlike ve riskleri belirten değerlendirmelerini Kullanıcı ile önceden yazılı olarak paylaşacaktır. Miniyol, haklı sebebe dayanmak kaydıyla, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Kullanıcı’nin de onayı bulunması halinde eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet tedarik edebilir.

6. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE İADE

Kullanıcı, Miniyol Üyelik Sözleşmesinde de belirtildiği üzere, Sözleşme’yi üyelik hesabını kapatarak veya Miniyol’u bilgilendirerek herhangi bir sebep göstermeksizin istediği herhangi bir zamanda silerek sona erdirebilir. Kullanıcı Üyeliğini iptal ederek İnternet Sitesinde kendisine sunulan hizmetlere bir Üye gibi erişemeyeceğini, Kiralayanlar tarafından konulan ilanlar aracılığı ile araba kiralama hizmetlerinden yararlanamayacağını kabul etmektedir.

Miniyol Üyelik Sözleşmesinde belirtildiği üzere, Miniyol, Kullanıcı ve Üyelerin bu, Üyelik Sözleşmesi ve Miniyol tarafından Kullanıcılarla gerçekleştirilen diğer sözleşmelere uyulmadığını, aykırı davranıldığını keşfettiği anda hiçbir sorumluluk altında kalmadan ve Kullanıcı’ya herhangi bir bildirimde bulunmadan Üyelik hesaplarını silme ve kaldırma hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, www.miniyol.com İnternet Sitesi’nden yapmış olduğu araba kiralama işlenmlerinde Kiralayan iptal, iade ve değişiklik kurallarının geçerli olacağını, Miniyol’un bu kurallara karışmayacağını kabul etmektedir. Bu kurallar kiralanan araç çeşitlerine ve ilanları koyan Kiralayan’lara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kullanıcı, iptal / iade kurallarıyla ilgili gerekli bilgi ve belgeleri ilgili ilanın sahibi Kiralayanlardan alabilecektir. Her koşulda, Miniyol araba kiralama hizmet ücretine eklenen Miniyol komisyon ücreti iade etmeme hakkını saklı tutmaktadır. Kiralayan tarafından gerçekleştirilebilecek promosyon ve indirimlerde herhangi bir iptal / iade ve değişiklik yapılıp yapılmayacağına Kiralayan karar vermeye yetkilidir.

7. TEKNİK ŞARTLAR

Kullanıcı, Miniyol’a ait websitesi/uygulama üzerinde kendisine sunulan hizmete erişebilmek ve bu hizmetten ayıpsız biçimde yararlanabilmek için Windows veya MAC bilgisayar, IOS veya Android cep telefonu veya tabletlerden birine sahip olması gereklidir. Çerez (cookies) izni, çerezlerin silinmesi veya reklam engelleme eklentileri (AdBlocker vb.) gibi uzantıların kullanılması, tercih edilen tarayacının güncel olmaması, Silverlight, Java gibi yazılımların yüklü ve güncel olmaması sebebiyle oluşacak hatalardan Miniyol sorumlu değildir.

8. GİZLİLİK

Taraflar, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Taraflar’a ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple karşılıklı olarak her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ederler.

Kullanıcı, Miniyol’a kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Miniyol, Kullanıcı tarafından kendisine iletilen bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

9. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Miniyol işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

Miniyol, işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülükleri mücbir sebebin ortadan kalktığı andan itibaren en kısa sürede eski haline döndürmek ve sunmak için elinden gelecek kendisinden beklenen makul çabayı sarf edeceğini taahhüt eder.

Miniyol, mücbir sebepler, hava muhalefeti veya internet, teknik servis gibi hizmetlerin kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu hizmeti süresi içinde sağlayamaz ise, durumu Kullanıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde kullanıcı istediği zaman Üyeliğini iptal edebilecektir.

'Mücbir sebep' terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, salgın hastalık, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Miniyol’un gerekli azami özeni göstermesine, uzmanlığını kullanmasına rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşburada yer alan hizmetlerin Kullanıcı’ya sağlanabilmesi ve Miniyol’un iş gelişimi açısından Kullanıcı’ya ait kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenebilecek, aktarılabilecek ve gerektiğinde 3. kişilerle paylaşılabilecektir. Kullanıcı, veri sahibi sıfatıyla kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, hangi amaçlarla ve hangi sebeplere dayanılarak işlendiğini, verilerin aktarıldığı 3. kişiler hakkında www.miniyol.com adresinde yayımlanan Miniyol’a ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Aydınlatma Metni’ne ulaşabilir. Ayrıca Kullanıcı, kendisine ait kişisel verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin işlenmesinde eksiklik veya hata varsa bunların düzeltilmesini talep etme veya kişisel verilerinin Miniyol’un kayıtlarından kaldırılmasını isteme amacıyla yukarıda yer verilen internet sitesi üzerinden Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Miniyol’a iletebilir.

Miniyol, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki sorumluluklarını yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.        

11. FİKRİ MÜLKİYET

Kullanıcı, Miniyol tarafından kendisine websitesi/uygulama üzerinde sunulan hizmetlere, fotoğraflara, resimlere, amblemlere ve bunlarla sınırlı kalmamakla birlikte ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarının Miniyol’ya ait olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı’nin bu hizmetleri kullanması bu tür hizmetlerin fikri mülkiyet hakları üzerinde mülkiyet tesis etmemektedir. Site ve uygulama üzerindeki ticari markalar, logolar, alan adları ve tüm diğer özelliklerin mülkiyeti Miniyol’ya veya lisans verenlere aittir.

Kullanıcı, Miniyol’nun telif haklarına tabi tüm çalışmalarını, Miniyol markasını, Miniyol’a ait herhangi bir bilgiyi kopyalayamaz, satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz. Aksi takdirde, Miniyol’un uğrayacağı zararı ve lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğrayacakları zararları ve bu zararlardan dolayı Miniyol’dan talep edilecek tazminat miktarını ve bu durumlara ilişkin mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü zararı karşılamakla sorumlu olacaktır.

Sözleşme’ye konu hizmetin sağlanması aşamasında, Kullanıcı tarafından kullanılan, Miniyol’ya sunulan her türlü program, websitesi, alan adı, dijital içerik, yazılım, cihaz, marka ve patente konu ürün ve/veya hizmetlerden doğan fikri mülkiyet iddialarından münhasıran Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu kapsamda 3. kişilerce fikri mülkiyete konu hak, ihlal ve taleplerin muhatabı olduğunu beyan ve kabul eder.

12. SORUMSUZLUK

Miniyol’un İnternet Sitesi’ni kullanarak Kullanıcı’lar Kiralayan’larla araba kiralama sözleşmesi veya buna benzer herhangi hukuki bir sözleşme gerçekleştirdikleri takdirde bu sayılan sözleşmelerden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlıktan ve

 • Araç kiralama hizmeti kapsamında Kullanıcı’ların verdikleri bedel karşılığında kendilerine vaat edilen herhangi özelliğin araçlarda bulunmamasından kaynaklanacak,

 • İlanlardaki fotoğraflar ve yazılan araç özelliklerinin gerçeği yansıtmamasından ve Kiralayanların belirttikleri özelliklerde araçların stoklarında bulunmamasından kaynaklanacak,

 • Araç kiralama hizmetinin kullanılması sırasında herhangi bir sebepten ötürü Kullanıcı ve Kiralayan arasında yukarıda sayılanlarla sınırlanmamak üzere herhangi bir problemden ve uyuşmazlıktan Miniyol’un sorumlu olmayacağını, sorumlu tutulamayacağını, oluşabilecek zararlardan ve hak ihlallerinden kaynaklanan tazminatların Miniyol’a rücu edilemeyeceğini Kullanıcı kabul etmektedir.

14. YETKİLİ MAHKEME VE HUKUK

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değerler dahilinde tüketici işleminin yapıldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici işleminin yapıldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Kullanıcı ile Miniyol arasında gerçekleştirilen işbu hukuki işlemin tüketici işlemi olmaması halinde yukarıdaki madde uygulanmayacak olup uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin yetkili merciinin belirlenmesinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri geçerli olacaktır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Kullanıcı işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SAĞLAYICI

SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Unvan Miniyol Bilişim Anonim Şirketi
Mersis No 0621097282400001
Adres Yıldırım Beyazıt Mah. Aşık Veysel Bulvarı EÜ TGB İdare ve Kuluçka    Mer. 5 No: 67/4 Melikgazi / Kayseri
Telefon 0850 304 69 63
E-mail bilgi@miniyol.com

 

KULLANICI

Adı Soyadı/Unvanı  
T.C. Kimlik No/Vergi Numarası  
Vergi Dairesi  
Adresi [……..ADRES……...]
Telefon [……TELEFON……]
E-Posta  [……E-POSTA…….]

 

Miniyol'daki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Aydınlatma Metni ’ni inceleyebilirsiniz.