Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Miniyol Bilişim Anonim Şirketi (Şirket veya Miniyol) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere ziyaretçilerimizin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında kanuna uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve kanunda sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.
İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. Şirket tarafından Ziyaretçi Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra kanun veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklikle uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, karar ve rehberler şirketimiz tarafından takip edilmekte olup Ziyaretçi Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel tutulmaktadır.
 

1. VERİ SAHİBİ

İşbu Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahipleri, şirketin iş yerine gelen ziyaretçiler dahilindeki tüm gerçek kişilerdir.
 

2- VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİNİN KİMLİĞİ

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Miniyol Bilişim Anonim Şirketitarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@miniyol.com.tr e-posta adresi üzerinden Miniyol İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.
 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AMAÇLAR, TOPLANMA YÖNTEMLERİ, HUKUKİ SEBEPLER

Miniyol, aşağıda yer alan Kişisel Verileri Kanunu'nun 5. maddesinde “kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Şirketimiz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında kişisel veri işlemektedir.
 
İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde Şirket tarafından işlenmektedir:
 
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Ad
 • Soyadı
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukukî yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 
hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar, elektronik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.
 
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • İş Yeri İsmi/Unvanı
 • Cep Telefon Numarası
 • E-Posta Adresi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukukî yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 
 hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
 
 
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar, elektronik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.
 
Fiziksel Mekan Güvenliği
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Giriş-Çıkış Kayıt Bilgileri
 • Güvenlik Kamerası Kayıt Bilgileri
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 
 • Veri sorumlusunun hukukî yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 
 hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar ile Güvenlik Kamerası Kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz elektronik formlar ile Güvenlik Kamerası Kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.
 
İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Çıkış IP
 • Varış IP
 • Log Kayıtları
 • İnternet Sitesi İsmi
 • Tarih/Saat
 • Kullanıcı Trafiği Bilgisi
 • Kullanıcı Deneyim Ölçütlemesi Bilgisi
 • Port Numarası
 • MAC Adresi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 
hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz elektronik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 
Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Ateş Ölçüm Sonuç Bilgisi
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Açık rıza
 hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriniz ateş ölçüm aleti vasıtasıyla toplanmaktadır.


 

 

 

 

 

 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, şirket-içi denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak şirket hissedar/ortakları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği belge ve amaçlarla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kişisel verilerinizden gerekli olanlar bilgi teknolojileri hizmeti veren şirketler ile paylaşılmaktadır. 

4. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.miniyol.com/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile veri sahibi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ esas alınmıştır.) ve aynı web adresinde yayınlanan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgileri içerecek şekilde başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Miniyol‘a daha önce bildirilen ve Miniyol‘ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Bu durumlarda kimliğinizin teyit edilebilir bir biçimde Miniyol'a bu kanallar aracılığıyla bir talepte bulunursanız, talep niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Miniyol tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 
● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
●Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
●Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
●İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
●Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 
haklarına sahiptir.

 

Miniyol Bilişim Anonim Şirketi, yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Ziyaretçi Aydınlatma Metni ile söz konusu değişiklik arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, mevzuat hükümlerinin uygulama alanı bulacağını temin eder.

 

Veri Sorumlusu        : Miniyol Bilişim Anonim Şirketi

Adres                         : Yıldırım Beyazıt Mah.Aşık Veysel Bulvarı Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdare ve Kuluçka 5 No 67/4 İç Kapı No:56 ,

                Melikgazi/Kayseri

Telefon                      : +90 850 304 69 63

Rezervasyon Sorgulama

Miniyol'daki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Aydınlatma Metni ’ni inceleyebilirsiniz.

Şifrenizi mi unuttunuz?

Şifrenizi hatırladınız mı?

Üye Girişi